Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- zagospodarowanie plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


Sępólno Krajeńskie, dnia 7 października 2014 r.
IRG.6220.13.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających
 
Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
1.        o wszczęciu dnia7 października 2014 r. na Gminy Sępólno Krajeńskie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Zagospodarowanie plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim”
 
2.   Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w pobliżu planowanej inwestycji.
3.   Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwrócił się w dniu 7 października 2014 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.
4.   Dokumentacja sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia, wyrys z mapy ewidencyjnej) dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (ul. Tadeusz Kościuszki 11, pokój nr 7B w godzinach pracy urzędu) na każdym etapie toczącego się postępowania.
5.   Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń Samorządu Mieszkańców nr 2 oraz Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, na stronie internetowej www.ekoporta.gov.pl
 
  z up. Burmistrza
mgr inż Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji i rozwoju gospodarczego
 
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
 
Sporządziła: Małgorzata Barabach
Data : 07-10-2014 r.
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (7 października 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (7 października 2014, 11:48:17)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (8 października 2014, 14:42:51)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1081