Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (https://bip.gmina-sepolno.pl/).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2005-04-05.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-07-04.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o dostępności

raport o dostępności marzec 2021.pdf - data dodania: 2023-05-24 14:36:46

Dodatkowe pliki

Plan dostępności 2021.pdf - data dodania: 2023-05-25 13:10:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-04.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marcin Jarski, informatyk@gmina-sepolno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 389 4260. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

wnioskowo - skargowej dotyczącej strony internetowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 

Status pod względem zgodności strony internetowej z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów od 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • niektóre zamieszczone nagrania z sesji Rady Miejskiej nie posiadają napisów oraz brak jest tłumacza migowego – w Biuletynie Informacji Publicznej publikowane są protokoły z posiedzeń sesji Rady Miejskiej.
 • niektóre zamieszczone na stronie informacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • niektóre zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
   

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11
Tel.: +48523894200
E-mail:
Strona internetowa: gmina-sepolno.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Do budynku prowadzą 3 wejścia :

    dwa od ul. Tadeusza Kościuszki (główne i boczne);
    jedno od ul. Szkolnej.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie po wejściu do budynku od ulicy Tadeusza Kościuszki wejściem głównym.

Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do tej części budynku, można dostać się przy pomocy platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony ulicy Tadeusza Kościuszki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 

Aplikacje mobilne - brak
 

Informacja w tekście łatwym do czytania
 

Kontakt do Urzędu Miejskim w Sępólnie Krajeńskim

adres: ulica Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie

numer telefonu (52) 389 42 30

numer faxu (52) 389 42 20

adres e-mail: sekretariat@gmina-sepolno.pl

adres strony internetowej: https://www.gmina-sepolno.pl/

adres strony BIP: https://bip.gmina-sepolno.pl/

 

Urząd Miejski jest czynny

we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, to jest:

poniedziałek od 7.30 do 15.30

wtorek od 7.30 do 16.00

środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 15.30

piątek  od 7.30 do 15.00

 

Kasa Urzędu Miejskiego czynna jest codziennie, w dni robocze od godz. 7:30 do 12:00 - płatność wyłącznie bezgotówkowa.

 

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków - we wtorki każdego tygodnia w godzinach pracy to jest od godz. 7:30 do godz.16:00

 

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

jest urzędem administracji samorządowej realizującym zadania publiczne o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżone dla innych podmiotów) oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Urzędem Miejskim w Sępólnie Krajeńskim  kieruje Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

 

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim zajmuje się m.in. sprawami z zakresu:

 • meldunków, dowodów osobistych,
 • aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisów aktu cywilnego,
 • nieruchomości:  wydawaniem wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałem działki, nadawaniem numeracji porządkowej,
 • wymiaru podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego,
 • zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
 • obronnego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi,
 • promocji zdrowia,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywaniem wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawaniem licencji na taksówkę,
 • ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, melioracyjną, opieką nad zwierzętami,  wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, ochroną jakości powietrza,
 • inwestycji gminnych, m.in.: zlecaniem projektowania, budowy dróg publicznych, ich oświetlenia, urządzeń komunalnych, utrzymaniem, przeglądami, remontami zasobów infrastruktury komunalnej,
 • gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych.
   

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się

mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu, na adres e-mail:

lub telefonicznie: +48 (52) 389 42 30.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego