Uchwała nr NRIII/16/02 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 4 grudnia 2002

Uchwała nr NR III/16/02
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 4 grudnia 2002

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.l, art.6 ust.12, art.7 ust.3, art.lO ust.l i 2, art. 14 pkt 1-3, art.19 pkt 1 lit.a), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 Nr 9 poz.84 z późn. zm. )


RADA   MIEJSKA
uchwala, co następuje:


Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

Uchwała określa stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku od posiadania psów oraz stawki opłaty lokalnej - targowej, a także zasady i terminy ich poboru.


                                                                             Rozdział II 
                                                               Podatek od nieruchomości


                                                                §2

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od Im powierzchni-     0,46zł
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,20zł
3) pozostałych od Im2 powierzchni - 0,10zł
2. Od budynków lub ich części:
y   1)  mieszkalnych od Im2 powierzchni użytkowej - 0,46zł
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od Im2powierzchni użytkowej - 12,67zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od Im powierzchni użytkowej -        6,37zl
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m powierzchni użytkowej - 3,46zł
5) pozostałych od Im2 powierzchni użytkowej - 2,93zł
3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.l pkt 3 i ust. 3-7.


                                                                §3


Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki oraz grunty w części przeznaczonej i eksploatowanej przez placówki powiązane z budżetem Gminy w zakresie: administracji rządowej i samorządowej, oświaty, kultury i sztuki, zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej.
2. Budynki wchodzące w skład byłych gospodarstw rolnych oraz grunty, na których budynki te są położone stanowiące własność osób, które nabyły prawo do emerytury lub renty stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, o ile w tychże budynkach aktualnie zamieszkują bez innych pełnoletnich osób.
3. Grunty o obszarze do l,00ha będące w użytkowaniu lub stanowiące własność osób wymienionych w ust.2, a obecnie wykorzystywane niezarobkowo (t. j. wyłącznie na własne potrzeby).
4. Zwolnienia określone w ust. 1, 2 i 3 nie obejmują tych powierzchni, na których prowadzi się działalność gospodarczą.
 
                                                                 §4

1.   Podatnicy uiszczają podatek w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj., mogą również wpłacać należny podatek w bankach i urzędach pocztowych na rachunek dochodów Urzędu. Inkaso podatku od nieruchomości od osób fizycznych powierza się na terenie wsi sołtysom.
2.    Rada Miejska określi inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso odrębną uchwałą.


                                                                           Rozdział  III
                                                    Podatek od środków transportowych


                                                                                     §5

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 1 - tabela nr 1 do niniejszej uchwały,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 1 - tabela nr 2 do niniejszej uchwały,

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 2 - tabela nr 3 do niniejszej uchwały,

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 2 - tabela nr 4 do niniejszej uchwały,

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 - tabela nr 5 do niniejszej uchwały,

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 - tabela nr 6 do niniejszej uchwały,

7. od autobusu wg załącznika nr 4 - tabela nr 7 do niniejszej uchwały.


                                                                        Rozdział   IV
                                                           Podatek od posiadania psów

                                                           §6

Ustala się stawki podatku od posiadania psów w wysokości:
1. Podatek od jednego psa- 26,00zł
2. Podatek pobiera się w połowie stawek jeżeli:
1) obowiązek uiszczenia podatku wygasł w pierwszej połowie roku
2) obowiązek uiszczenia podatku powstał w drugiej połowie roku.

                                                            §7

1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do końca miesiąca marca. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego podatek ten płatny jest w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
2. Podatnicy z terenu wsi uiszczają podatek do rąk sołtysów, natomiast podatnicy z terenu miasta uiszczają do rąk Przewodniczących Zarządów Osiedli Nr 1 i Nr 2. Podatnicy mogą także wpłacać należny podatek bezpośrednio w kasie Urzędu lub w bankach i urzędach pocztowych na rachunek Urzędu Miejskiego.

                                                           §8

Zmiany dotyczące posiadania psów, właściciele psów zgłaszają bezpośrednio w Referacie      Finansowym Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od momentu wystąpienia tych zmian.

                                                           §9

Rada Miejska określi inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso odrębną uchwałą.


                                                                          Rozdział   V
                                                                      Opłata targowa

                                                             §10

Ustala się stawki opłaty targowej:
1. Od osób fizycznych, od osób prawnych i jednostek   organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
2. Wysokość stawek opłaty targowej za każdy dzień wynosi:

1) przy sprzedaży zwierząt od każdej wystawionej sztuki dorosłej - 8,50zł
2) przy sprzedaży prosiąt, cieląt, źrebiąt, kóz, owiec, itp. z samochodu lub przyczepy- 10,00zł

3) przy sprzedaży drobiu i zwierząt futerkowych:
a) z samochodu, wozu, itp. - 8,50zł
b) w pozostałych przypadkach - 5,00zł

4) przy sprzedaży artykułów żywnościowych przetworzonych:
a) sprzedawanych z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 14,00zł
b) z sektora lub namiotu w sektorze za Im - 2,50zł
c) w pozostałych przypadkach za 1m     - 4,00zł

5) przy sprzedaży artykułów żywnościowych nieprzetworzonych:
a) z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 9,00zł
przy sprzedaży artykułów rolnych nieprzetworzonych stosuje się ulgę 50%
b) z sektora lub namiotu w sektorze za Im - 2,00zł
c) w pozostałych przypadkach za Im - 4,00zł

6) przy sprzedaży innych artykułów niż żywnościowe:
a) z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 24,00zł
b) z sektora lub namiotu w sektorze za 1 m2 - 6,00zł
c) w pozostałych przypadkach za 1 m2 - 4,00zł

3. Przy jednoczesnej  sprzedaży artykułów żywnościowych i pozostałych, stosuje się
stawkę jak przy artykułach nieżywnościowych.

                                                               § 11

Opłaty targowe pobierać będą upoważnieni inkasenci Urzędu Miejskiego. Całość opłat inkasenci odprowadzają na rachunek dochodów budżetu Gminy.

                                                                        Rozdział VI
                                                                  Przepisy końcowe

                                                            §12

Traci moc uchwała nr XXXVI/384/01 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 23 listopada 200Ir. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru.

                                                             §13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

                                                             §14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2003.                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                        Edward Stachowicz

 

BiP w JST - Gmina Sępólno 
Krajeńskie  Załącznik Nr 1 (17kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno 
Krajeńskie  Załącznik Nr 2 (20kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno 
Krajeńskie  Załącznik Nr 3 (18kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno 
Krajeńskie  Załącznik Nr 4 (8kB)

BiP w JST - Gmina Sępólno 
Krajeńskie  Uzasadnienie do uchwały (123kB)

metryczka


Wytworzył: Krystyna Piszka (16 listopada 2001)
Opublikował: Milena Kujawa (1 kwietnia 2010, 10:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1000