Obwieszczenie - Stare miasto jako sprzyjające integracji...

                                                Obwieszczenie
                                             Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamia się
że w dniu  10 marca 2010 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia
dnia 9 marca 2010r. Gminy Sępólno Krajeńskie ul. T. Kościuszki 11, 89-400 sępólno Kraj. w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
„Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępólna Krajeńskiego - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej
- obiekt wpisany do wojewódzkiego konserwatora zabytków pod nr 83 (zespół szkoły wydziałowej, o.b. ZSZ ul. Jeziorna, szkoła mur. 1925)”
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                   Z up. Burmistrza 
                                   mgr Bartosz Łangowski
                                   Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, 
                                   Turystyki i Sportu


Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na tablicy ogłoszeń Zarządu Osiedla nr 1, zdjęto ……………………………………………………r.
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (10 marca 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (10 marca 2010, 12:32:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1666