Budowa stacji telefonii komórkowej - ul. Hallera

   
                                                                          Obwieszczenie
                                                         Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamia się
że w dniu  3 marca 2010 roku, po uzupełnieniu dokumentacji o wnioskowane dokumenty, w dniu 3 marca 2010r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia
dnia 14 stycznia 2010r. Firmy P4 z siedziba przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Pawła Prusa ul. Bolesława Chrobrego 17b/8, 81-756 Sopot w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dachu budynku, na działce o nr ewid. 172/3 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Sępólnie Kraj.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                             Z up. Burmistrza
                                                             mgr Bartosz Łangowski
                                                             Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                             Rozwoju Gospdoarczego, Turystyki i Sportu
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w dniu 03-03-2010r.
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, zdjęto dnia ………………………..r.
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (3 marca 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (3 marca 2010, 15:01:56)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (3 marca 2010, 15:05:23)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1277