przystąpienie do zmiany mpzp teren 2U

                                                    OBWIESZCZENIE
                                                  BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
          Na podstawie art. 17 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo- darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim uchwały Nr XXVII/213/08 z dnia 30 grudnia      2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- nego uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 150, poz. 2865 z dnia 30 grudnia 2005 r.) w granicach terenu 2 U z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Przedmiotem zmiany jest m. in. zwiększenie powierzchni sprzedaży budynku handlowego do 1999 m2.
 
          Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7g, 
 
w terminie do dnia 27 marca 2009 roku.
 
          Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot  wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
                                                                       Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
                                                                       Waldemar Stupałkowski
 
 
 Sępólno Krajeńskie, dnia 02 marca 2009 r.
                                                  OGŁOSZENIE
 
                                    BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
                                                    i n f o r m u j ę
 
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/304/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 150, poz. 2865 z dnia 30 grudnia 2005 r.) w granicach terenu 2 U z przeznaczeniem pod zabudowę usługową (uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  Nr XXVII/213/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia).
Przedmiotem zmiany jest m. in. zwiększenie powierzchni sprzedaży budynku handlowego
do 1999 m2.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, pokój nr 7g (w godzinach pracy urzędu) oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
 
                                                                  Burmistrz
                                                                  Sępólna Krajeńskiego
                                                                  Waldemar Stupałkowski 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (2 marca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (2 marca 2009, 10:54:37)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (23 lutego 2010, 10:29:05)
Zmieniono: poprawiono estetyke

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1505