rozbudowa zakladu stolarskiego

Irg 7624/15/09                                                             Sępólno Kraj. 2009-08-06
           
 
                                                           O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm), zgodnie z art. 74 ust. 2 , art. 39 oraz art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Spółka Cywilna Wioletta i Leszek Ziemińscy ul. Przemysłowa 7b,  89-400 Sępólno Kraj. z dnia 22 lipca 2009r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu stolarskiego PPHU Wioletta i Leszek Ziemińscy, na działkach o nr 126/16, 126/20 położonej w obrębie nr 2 przy ul. Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim.   
 
          Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W ciągu 21 dni od daty wywieszenia ogłoszenia strony mogą zapoznawać się               z powyższym wnioskiem oraz wnosić uwagi i wnioski  w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pok. Nr 7b w godz. od 8.00 do 15.00 (sprawę prowadzi Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu –      tel. 3894240).
 
 
                                                    Z up. Burmistrza
                                                    mgr Bartosz Łangowski
                                                    Kierownik referatu Inwestycji,
                                                    Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (6 sierpnia 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (6 sierpnia 2009, 10:10:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1508