obwieszczenie - adaptacja budynków na stacje demontażu

Irg 7624/5/09                                                                  Sępólno Kraj. 2009-02-13
           
 
                                                              O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm), zgodnie z art. 74 ust. 2 , art. 39 oraz art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Pana Juliana Jazienickiego P-H-U  „Hand-Rem” ul. Sienkiewicza 105, 89-400 Sępólno Kraj. z dnia 10 lutego 2009r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków- stanowisk warsztatowych oraz placu pod stacje demontażu pojazdów.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W ciągu 21 dni od daty wywieszenia ogłoszenia strony mogą zapoznawać się               z powyższym wnioskiem oraz wnosić uwagi i wnioski  w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pok. Nr 7b w godz. od 8.00 do 15.00 (sprawę prowadzi Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu –      tel. 3894240).
 
                                                              Z up. Burmistrza
                                                              mgr Bartosz Łangowski
                                                              Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                              Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu


 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 lutego 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 lutego 2009, 09:07:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1386