Otwarty konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie


01.12.2009

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim

 ogłasza

otwarty konkurs ofert, mający na celu wyłonienie realizatora z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych

I. Przedmiotem konkursu jest wsparcie finansowe przyjęcia obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach pogłębionego programu terapii uzależnienia od alkoholu w zakresie:
1. sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień lub certyfikowanego instruktora terapii uzależnień,
2. sesji psychoterapii grupowej prowadzonych przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień lub certyfikowanego instruktora terapii uzależnień,
3. konsultacji i porad świadczonych przez psychologa klinicznego.
W/w świadczenia mają być realizowane dla szacunkowej liczby od 50 do 100 osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych.

II. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592)
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

III. Termin, warunki oraz miejsce realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

IV.  Oferta powinna zawierać:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) dane o oferencie:
a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu - w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej,
3) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,
4) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych,
5) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją elementów należności,
6) proponowany czas trwania umowy.

V. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, należy składać zamkniętej kopercie w formie pisemnej, w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. ul. Szkolna 8 (biuro nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2009 r.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są pod obrady Komisji Konkursowej która zbiera się najpóźniej   w  14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu, który przedkłada dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Dyrektor dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty (punkt IV- dotyczący zawartości oferty) i zawiera umowę w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VII. Wszelkie kwestie związane z wniesieniem protestów i skarg zostaną rozpatrzone zgodnie   z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy  o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592)

VIII. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania kopert w ciągu 7 dni od daty wpływu.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty zadania oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w biurze Nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 8 w Sępólnie Krajeńskim.

Osobą uprawnioną do kontaktów jest zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Sylwia Witkowska telefon (052) 388 84 50.

metryczka


Wytworzył: Izabela Fröhlke-Zalewska (1 grudnia 2009)
Opublikował: Marek Chart (3 grudnia 2009, 15:13:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1149