Uchwała nr XXXVI/299/05 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2005 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru na 2006 rok

Uchwała nr XXXVI/299/05
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2005

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r.,Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441 ) ,oraz art.5 ust.1, art.6ust 12.,art.10 ust 1 i 2 , art. 14 pkt 1-3, art. 19 pkt.1 lit. a art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. , Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966, z 2004 r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291, z 2005r., Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz. 1419 ) uchwala się co następuje :


Rozdział I
Przepisy ogólne
 

§1. Uchwała określa stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych  i podatku od posiadania psów oraz stawki  opłaty lokalnej - targowej, a także zasady i terminy ich poboru obowiązujące na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie :

Rozdział II
Podatek od nieruchomości

§ 2.Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:
  1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni - 0,52zł

  2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,60zł

  3) pozostałych od 1m²  powierzchni - 0,20zł
  - w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni

 2. Od budynków lub ich części:
  1) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,52zł

  2)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 14,00zł

  3)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 7,00zł

  4)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,70zł

  5)pozostałych od 1m² powierzchni użytkowej - 4,00zł
   - w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni

 3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 3. Podatnicy z terenu miasta uiszczają podatek od nieruchomości w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie  Kraj., oraz za pośrednictwem   banków i urzędów   pocztowych  na rachunek Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Kraj. Inkaso podatku od nieruchomości od osób fizycznych  powierza się na terenie wsi sołtysom.

Rozdział  III
Podatek od środków transportowych
  

§ 4. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 1 - tabela nr 1 do niniejszej uchwały,

 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 1 – tabela nr 2 do niniejszej uchwały,

 3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 2 – tabela nr 3 do niniejszej uchwały,

 4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 2 – tabela nr 4 do niniejszej uchwały,

 5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 – tabela nr 5 do niniejszej uchwały,

 6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 3 – tabela nr 6 do niniejszej uchwały,

 7. od autobusu wg załącznika nr 4 – tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

Rozdział  IV
Podatek od posiadania psów

§ 5. Ustala się stawki podatku od posiadania psów w wysokości:

 1. Stawkę roczna podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego psa

§ 6.1.  Podatek pobiera się w połowie stawek jeżeli:

1)      obowiązek uiszczenia podatku wygasł w pierwszej połowie roku
2)      obowiązek uiszczenia podatku powstał w drugiej połowie roku.

2. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a gdy obowiązek podatkowy powstanie w ciągu roku  w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

§7. 1.Wpłaty podatku można dokonać bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim 

2. Pobór podatku może odbywać się również  na terenie miasta w drodze inkasa za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 1, a na wsiach  za pośrednictwem sołtysów.

Rozdział V
Opłata targowa

§ 8.Ustala się stawki opłaty targowej:

 1. Od osób fizycznych, od osób prawnych i jednostek  organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

 2. Wysokość stawek opłaty targowej za każdy dzień wynosi:
  1)  przy sprzedaży zwierząt od każdej wystawionej sztuki dorosłej - 9,50zł

  2)  przy sprzedaży prosiąt, cieląt, źrebiąt, kóz, owiec, itp. z samochodu lub  przyczepy - 10,60zł 

  3)  przy sprzedaży drobiu i zwierząt futerkowych:
       a) z samochodu, wozu, itp. - 9,30zł                                       
       b) w pozostałych przypadkach - 5,50zł

  4)  przy sprzedaży artykułów żywnościowych przetworzonych:
       a) sprzedawanych z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 16,30zł
       b) z sektora lub namiotu w sektorze do 9m² - 16,30 zł

  5)  przy sprzedaży artykułów żywnościowych nieprzetworzonych:
       a) z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 9,90zł
           przy sprzedaży artykułów rolnych nieprzetworzonych stosuje się ulgę 50% 
       b) z sektora lub namiotu w sektorze do 9m² - 9,90zł

  6)  przy sprzedaży innych artykułów niż żywnościowe:
       a) z samochodu, wozu, przyczepy, itp. - 22,70zł  
       b) z sektora lub namiotu w sektorze do 9m² - 22,70zł

        
 3. Przy jednoczesnej sprzedaży artykułów żywnościowych i pozostałych, stosuje się stawkę jak przy artykułach nieżywnościowych.

§9. Opłaty targowe pobierać będą upoważnieni inkasenci Urzędu Miejskiego oraz dzierżawcy wyłonieni w drodze przetargu.
Całość opłat inkasenci odprowadzają na rachunek dochodów budżetu Gminy.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 10. Traci moc uchwała nr XXV/221/2004 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia   25 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatków  i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru.

§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i  obowiązuje od 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/299/05
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 listopada 2005r.

Zgodnie z art.5 ust. 1i 2,art.10 ust. 1,art.14 pkt 1, art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 nr 9 poz. 84 z póź. zm./ Rada Miejska określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych,  od posiadania psów oraz wysokość stawek opłat lokalnych: targowej. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa granice stawek kwotowych, na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Prezes GUS komunikatem z dnia 14 października 2005  ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2005 roku w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2004 roku wzrosły o 2,5 proc. / MP z 2005 nr 62, poz.864/, w związku z czym Minister Finansów określił górne stawki w rozporządzeniu z dnia 14 listopada 2005 /MP z 2005 nr 68 poz.956/w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły opinię w/w sprawie , Burmistrz zaproponował podwyższenia stawek z roku 2005 r. o 1,5 % wzrostu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/299/05
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 listopada 2005r.

Tabela nr 1
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

wyprodukowane do 31.12.1997r.

wyprodukowane od 01.01.1998r.

3,5

5,5

578,00

554,00

5,5

9

632,00

611,00

9

12

810,00

788,00

Tabela nr 2
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w zł

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

15

921,00

940,00

15

 

1.398,00

1.378,00

trzy osie

12

21

1.531,00

1.553,00

21

 

1.863,00

1.886,00

cztery osie i więcej

12

29

1.939,00

1.991,00

29

31

2.046,00

2.490,00

31

 

2.245,00

2.490,00

 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz 
 
 
 
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/299/05
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 24listopada 2005r.
 
Tabela nr 3
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

wyprodukowane do 31.12.1997 r.

wyprodukowane od 01.01.1998 r.

o nacisku na siodło do 8 ton

 

3,5

12

940,00

921,00

o nacisku na siodło powyżej 8 ton

 

3,5

12

1.507,00

1.507,00

ciągniki balastowe

 

3,5

12

1.507,00

1.507,00

Tabela nr 4
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach )

Stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

25

921,00

940,00

25

 

1.841,00

1.936,00

trzy osie, cztery i więcej

12

24

1.266,00

1.749,00

24

36

1.841,00

1.862,00

36

40

2.465,00

2.465,00

40

2.465,00

2.505,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz 
 

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/299/05
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 listopada 2005r.

Tabela nr 5
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton  

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)

Stawka podatku w zł

nie mniej niż

Mniej niż

wyprodukowane do 31.12.1997r.

wyprodukowane od 01.01.1998r.

 

7

12

322,00

299,00

 

Tabela nr 6
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w zł

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

298,00

322,00

18

 

325,00

570,00

dwie osie

12

23

290,00

315,00

23

33

623,00

863,00

33

 

1.167,00

1.531,00

trzy osie i więcej

12

30

687,00

957,00

30

36

957,00

1.300,00

36

1.441,00

1.553,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/299/05
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 listopada 2005r.

Tabela nr 7
Stawki podatku dla autobusów  

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w zł

mniej niż

równej lub wyższej

wyprodukowane do 31.12.1997r.

wyprodukowane od 01.01.1998r.

30

-

765,00

732,00  

-

30

1.597,00

1.575,00  

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Maria Kubijk (24 listopada 2005)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2006, 12:32:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1526