Obwieszczenie "Rozbudowa zakładu Eggersmann Polska Sp. z o.o. o rozbudowę instalacji do powlekania, rozbudowę spawalni o część magazynową i hali montażu końcowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

IRG.6220.32.2022                                                                                Sępólno Kraj. 2022-12-12
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 61 §1 ora 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) w związku z art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029) Burmistrz Sępólna  Krajeńskiego
zawiadamia strony postępowania
o wszczęciu na wniosek z dnia 09-12-2022r.  data wpł. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zakładu Eggersmann Polska Sp. z o.o. o rozbudowę instalacji do powlekania, rozbudowę spawalni o część magazynową i hali montażu końcowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju GospodarczegoWskazuje termin publicznego ogłoszenia: 13 grudnia 2022r.
Zdjęto:…………………………………………….
Otrzymują:
·         Tablica ogłoszeń UM w Sępólnie Krajeńskim
·         Tablica Ogłoszeń Sołectwo Sikorz
·         Tablica Ogłoszeń SM nr 2
·         www.bip.gmina-sepolno.pl
·         www.ekoportal.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (12 grudnia 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (12 grudnia 2022, 09:25:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211