Wyłożenie do publicznego wglądu raportu farma Wilkowo

Irg. 6220.4.2021                                                                                Sępolno Kraj. 2022-08-31
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
podaje do publicznej wiadomości
informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 204  położonej w miejscowości Wilkowo, gmina Sępólno Krajeńskie” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.
Inwestorem przedsięwzięcia jest firma Votum Green Projekt S.A., która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie informuję, że:
1.         Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
2.         Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskim w Sępólnie Krajeńskim w            przez okres 30 dni tj. od 1 września 2022r.  do 30 września 2022r. r. w pokoju nr 7b, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00.
3.         Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia.
4.         Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
5.         Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.
6.         Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.
7.         Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (31 sierpnia 2022)
Opublikował: Barabach Małgorzata (31 sierpnia 2022, 12:55:52)

Ostatnia zmiana: Administrator (31 sierpnia 2022, 13:49:40)
Zmieniono: zmieniono katalog

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 601