Rekultywacja składowiska odpadów Włościbórek obwieszczenie

Sępólno Krajeńskie, dnia 2019-10-08 
Irg.6220.22.2019
OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081),  
 
zawiadamiam strony postępowania
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 października 2019r. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj., reprezentowanego przez Pana Grzegorza Rydiana i Pana Piotra Sadowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce o nr ewid. 194/3 położonej w miejscowości Włościbórek, gmina Sępólno Krajeńskie ”,
Dodatkowo informuję o wystąpieniu z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Chojnicach.
Zgodnie z art. 10 § ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój 7B w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00.
 
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, na tablicy ogłoszeń sołectw: Włościbórz, Trzciany, a także na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie, na stronie internetowej www.ekoporta.gov.pl
 
Wskazuję dzień publicznego obwieszczenia: 08-10-2019r.
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
  

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (8 października 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (8 października 2019, 09:51:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 960