Zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6733.24.2019

Znak: Irg.6733.24.2019 
 
  
OBWIESZCZENIE 
  
BURMISTRZA Sępólna Krajeńskiego 
z dnia 5 grudnia 2019r.  
 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn zm..), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 5 grudnia 2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działkach ewid. nr 46/24 i nr 47/1 obręb geodezyjny nr 0017 Wiśniewa, a także nr 138/5, nr 140/3 i nr 140/10 obręb geodezyjny nr 0018 Wiśniewka, dla zasilania działki nr 140/10 obręb geodezyjny nr 0018 Wiśniewka gm. Sępólno Krajeńskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
   Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego 
  
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
- Sołectwo Wiśniewka


 
 
 
 
 
Wywieszono w dniu …………………………….        Zdjęto w dniu …………………………….
Podpis ………………………………………………..         Podpis ………..………

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (5 grudnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (5 grudnia 2019, 11:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396