Zarządzanie kryzysowe w gminie Sępólno Krajeńskie

1.    Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.

Najważniejszym dokumentem w zakresie zarządzania kryzysowego jest Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, w którym określono charakterystykę  i zagrożenia gminy oraz procedury postępowania w przypadku występujących zdarzeń. Plan ten został uzgodniony ze Starostą Sępoleńskim.

2.    Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek powołania w gminach, powiatach, województwach zespoły zarządzania kryzysowego (odpowiednio: gminne, powiatowe i wojewódzki).  Zarządzeniem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. W/w zespół jest organ pomocniczym, opiniodawczo-doradczym właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego opracował własny regulamin, w którym określił cele, strukturę organizacyjną, zadania zespołu oraz jego skład.
W posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mogą uczestniczyć prócz stałego składu (wybranego z pośród osób funkcyjnych i pracowników poszczególnych referatów) zaproszeni goście, eksperci z określonej dziedziny. Posiedzenia zespołu odbywają się przynajmniej raz na kwartał, zgodnie z planem pracy sporządzanym na początku roku kalendarzowego. Ponadto w sprawach doraźnych, nagłych, w przypadku ryzyka, bądź wystąpienia jakiegoś zagrożenia Burmistrz bądź Przewodniczący Zespołu zwołuje  w/w zespół.


3. System przepływu informacji i alarmowanie ludności o zagrożeniach.

Zgodnie z ustawą z dn. 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym w zależności kto pierwszy otrzyma informację o zdarzeniu, podmiot ten jest zobowiązany powiadomić organ niższego i wyższego szczebla przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. Burmistrz może też uruchomić z własnej inicjatywy bądź po otrzymaniu zakodowanego sygnału od innych organów (starostwa, wojewody, WKU) „stały dyżur”, który ma na celu zapewnienie przepływu informacji od innych podmiotów w przypadku zaistnienia katastrofy, nieprzewidzianego zdarzenia o szerokim zasięgu oraz szybkie reagowanie w zakresie pomocy osobom poszkodowanym.
Jednym z podstawowych sposobów alarmowania ludności o zagrożeniach jest informacja o zagrożeniu na stronie internetowej gminy. Ponadto przekazywane są komunikaty o możliwych zagrożeniach  do sołtysów – telefonicznie, bądź drogą meilową.
Na terenie Gminy rozmieszczone są syreny alarmowe: 3 w mieście i 6 na wsi, gdzie znajdują się jednostki OSP.


4.    Siły i środki gminy Sępólno Krajeńskie.  

     Na terenie gminy funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach: Sępólno Krajeńskie, Wałdowo, Lutowo, Lutówko, Komierowo i Zalesie. Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy są systematycznie doposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów oraz  usuwania miejscowych zagrożeń. Strażacy – ochotnicy uczestniczą w akcjach ratowniczych, ich działania zapewniają ochronę ludzi i mienia minimalizując skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
    W zakresie zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności Gmina Sępólno Krajeńskie podpisała stosowne porozumienia z jednostkami organizacyjnymi gminy, przedsiębiorstwami oraz zakładami pracy, w zakresie współpracy w przypadku wystąpienia masowego zagrożenia. Ponadto w sytuacjach nadzwyczajnych uruchomione mogą być świadczenia osobiste i rzeczowe dotyczące wykonania określonej pracy, bądź przekazanie określonej rzeczy np. specjalistycznego sprzętu w sytuacjach stanów nadzwyczajnych, na rzecz gminy Sępólno Krajeńskie.  Gmina posiada, również magazyn sprzętu obrony cywilnej używanego w sytuacjach różnych zagrożeń.
    Reasumując zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa Gmina Sępólno Krajeńskie wykonuje nałożone na nią zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Kontakt z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego:
Przewodniczący GZZK – 52 389 42 30, 692 437 975
Pracownik ds. obronnych,  zarządzania kryzysowego, obrony  cywilnej – 52 389 42 33


Sporządziła: dn. 24.02.2015 r. E. Basińska – Czachor

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Basińska - Czachor (2 kwietnia 2015)
Opublikował: Administrator (2 kwietnia 2015, 12:55:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1674