Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXV/586/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-02-2024 zmieniająca uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Zmieniający
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXV
Data podjęcia:
28-02-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
20-03-2024
Data wejścia w życie:
20-03-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
05-03-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
1457
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXV/586/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmieniająca uchwałę w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. poz.1974) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 , z 2002r. Nr 14, poz. 138 i z 2003r. Nr 33 poz. 280) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004r. Nr 237, poz. 2376, z 2007r. Nr 201, poz. 1462, z 2011r. Nr 61, poz. 308 i z 2023r. poz. 5),
Akt prawa miejscowego:
Tak

Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. poz.1974) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 , z 2002r. Nr 14, poz. 138 i z 2003r. Nr 33 poz. 280) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004r. Nr 237, poz. 2376, z 2007r. Nr 201, poz. 1462, z 2011r. Nr 61, poz. 308 i z 2023r. poz. 5), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/510/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych, z dniem 1 stycznia 2024 roku załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXV5862024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-02-2024 zmieniająca uchwałę w?sprawie diet i?zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jed.pdf (621,46KB)

DOCXUzasadnienie LXV5862024.docx (6,32KB)

DOCXZałącznik nr a1 LXV5862024.docx (8,45KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego