Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-12-2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2023
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2018-2024
Sesja:
LXIII
Data podjęcia:
28-12-2023
Data rozpoczęcia obowiązywania:
01-01-2024
Data wejścia w życie:
01-01-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Pozycja w dzienniku urzędowym:
-
Nr aktu prawnego:
LXIII/573/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1427, 1641, 1693, 1872),
Akt prawa miejscowego:
Nie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1427, 1641, 1693, 1872), uchwala się co następuje:

UCHWAŁA Nr LXIII/573/2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie
§ 1. 1 Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sępólno Krajeńskie obejmującą okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sępólno Krajeńskie uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §2 uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek Lesinski
 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXIII5732023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28-12-2023.pdf (1,71MB)

DOCXUzasadnienie LXIII5732023.docx (6,06KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXIII5732023.docx (24,83KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXIII5732023.docx (17,48KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXIII5732023.docx (9,13KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego