Obwieszczenie zapoznaniu się z dokumentacją


Sępólno Krajeńskie, dnia 09.08.2013 r.
 
IRG.6220.7.2013
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm),
 
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul.Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marcin Grzelczyk - WPUP MELBUD s.c. Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler   ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
 
„Melioracji gruntów rolnych Iłowo” gmina Sępólno Krajeńskie”
 
zawiadamiam strony postępowania
1.      o wydaniu następujących dokumentów uzgadniających realizację przedsięwzięcia:
a)      opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, znak: N.NZ-401-14/13 z dnia 07.06.2013 r. (wpł. 07.06.2013 r.),
b)      postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak: WOO.4242.81.2012.BW.2 z dnia 31.07.2013 r. (wpł. 05.08.2013 r.),
 
2.  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji      o środowiskowych uwarunkowaniach dla  ww. przedsięwzięcia
 
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi                          z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli                                     i władających oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B).
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń sołectwa Iłowo, Jazdrowo, Radońsk, Lutowo – Gmina Sępólno Krajeńskie, Sypniewo, Jeleń  - Gmina Więcbork, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku.
Każda z zainteresowanych stron może zapoznać się z zebranymi materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń Iłowo, Jazdrowo, Radońsk, Lutowo – Gmina Sępólno Krajeńskie
- na tablicy ogłoszeń Sypniewo, Jeleń  - Gmina Więcbork
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku
 
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….

metryczka


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (9 sierpnia 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (9 sierpnia 2013, 14:48:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 798