Obwieszczenie o wszczeciu postepowania dla przedsiewziecia polegającego na wydobyciu kopaliny pospolitej ze złoża piasku i żwiru dz. 69/6 Piaseczno

Irg 6220.8.2012                                                  Sępólno Kraj. 2012-08-17        
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm), zgodnie z art. 74 ust. 2 , art. 39 oraz art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Pana Ryszarda Szczepańskiego zam. przy ul. Sportowej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 14 sierpnia 2012r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji środowiskowej dla  przedsięwzięcia pn.  
 
Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża piasku i żwiru,  na terenie działki o nr ewid. 69/6 położonej w obrębie geodezyjnym Piaseczno, gmina  Sępólno Krajeńskie.
 
 
          Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W ciągu 21 dni od daty wywieszenia ogłoszenia strony mogą zapoznawać się               z powyższym wnioskiem oraz wnosić uwagi i wnioski  w Urzędzie Miejskim w Sępólnie        Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pok. Nr 7b w godz. od 8.00 do 15.00 (sprawę prowadzi Referat Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu –      tel. 3894240).
 
p.o. Kierownika
Referatu Inwestycji Rozwoju
Gospodarczego, Turystyki i Sportu
mgr Marcin Koniszewski
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Piaseczno

metryczka


Wytworzył: Malgorzata Barabach (17 sierpnia 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (17 sierpnia 2012, 10:33:43)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (17 sierpnia 2012, 10:56:36)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 874