Protokół Nr 34/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2012r.


Protokół Nr 34/2012
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 13 listopada 2012r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
3. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania;
4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Izabela Frohlke – Zalewska.  
5. Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Sylwia Witkowska.
 
 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. podziału Gminy na stałe obwody głosowania;  
4. Opinia w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013r.;
5. Przyjęcie stawek i opłat lokalnych na 2013r.;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego Programu Rozwiązywania i
    Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
7. Wolne wnioski i zakończenie.    
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu październiku.
 
 
Ad.3. Sekretarz Gminy przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania. Zaznaczył, że podział będzie obowiązywał od nowych wyborów samorządowych, Gmina została podzielona na piętnaście okręgów wyborczych, dla których proponuje się utworzenie również piętnastu obwodów głosowania.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.   
 
 
Ad.4. Pani Skarbnik Gminy przedstawiła wstępne założenia do projektu budżetu Gminy na 2012r. Poinformowała, że zgodnie z przyjętymi wskaźnikami wzrost dochodów zaplanowano na 4% z wzrost wydatków na 2,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Projekt budżetu jest opracowany w wersji zrównoważonej, zakłada przeprowadzenie niezbędnych inwestycji i sukcesywna spłatę zobowiązań. Nadmieniła, że szczegółowo opracowany projekt budżetu zostanie przygotowany i przedłożony do dnia 15 grudnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Dyskusja nad projektem budżetu odbędzie się na spotkaniu wszystkich Komisji pod przewodnictwem Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej.
 
Komisja przyjęła przedstawioną informacje do wiadomości. 
 
 
Ad.5. Pani Skarbnik przedstawiła Komisji projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.     
- wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminu płatności i zwolnień od tej opłaty.
 
Omawiając propozycje stawek w/w podatków i opłat lokalnych na 2013r. Pani Skarbnik zaznaczyła, że obejmują one ich wzrost o 4%, zgodnie z przyjętym wzrostem budżetu po stronie dochodowej.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekty przedstawionych uchwał.   
 
 
Ad.6. Pani Frohlke – Zalewska oraz Pani Witkowska przedstawiły Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia rocznego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013r.  
 
Z ważniejszych spraw omówiono:
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opiera się na środkach stanowiących dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na rok 2013r. zakłada kwotę w wysokości 270tys.zł. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, z realizacji Programu jest składane roczne sprawozdanie Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej.
- Przedstawiono dane statystyczne za 2012r. oraz prognozy na 2013r., które stanowią załącznik do niniejszego protokołu, poinformowano, że terapię w zakresie uzależnień od alkoholu prowadzą dwie jednostki „Jantar” i „Spamed”, inne podmioty nie składały ofert w zakresie możliwości prowadzenia działań terapeutycznych.
- Działalnością w zakresie przeciwdziałania Narkomanii zajmuje się punkt konsultacyjno – profilaktyczny ds. przeciwdziałania narkomanii przy Stowarzyszeniu „Dorośli – Dzieciom”.      
 
Komisja przyjęła przedstawioną informacje do wiadomości, jak i też jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  
 
 
 
Ad.7. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pani Grochowska zapytała o kwestie poruszoną na Sesji Rady Miejskiej tj. o wyjaśnienie dalszego funkcjonowania Komisji Oświaty podczas czasowej nieobecności jej Przewodniczącego. Sekretarz Gminy powiedział, że po konsultacji z radcą prawym, wobec braku odpowiednich uregulowań w statucie gminy ustalono możliwość dokonania wyboru przez Radę odrębną uchwałą Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Komisja przychyliła się do tego rozwiązania, proponując aby ta funkcje zaproponować radnemu Porożyńskiemu.  
- Pan Herder zapytał o kwestie związane z nazewnictwem nowych ulic w mieście. Sekretarz Gminy powiedział, że propozycje w tej sprawie zostaną przedstawione Komisji po uzyskaniu stanowiska samorządu mieszkańców.
- Pani Grochowska przypomniała sprawę konieczności oświetlenia terenu garaży przy ulicy Odrodzenia oraz poprawy oświetlenia nad przejściami dla pieszych. Podniosła również sprawę braku rozpatrzenia wniosku mieszkańców Odrodzenia 25, skierowanego jako wniosek do budżetu.        
  
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
 
                                                                                     Przewodnicząca Komisji 
                                                                                       Wiesława Grochowska
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

Wytworzył: Tomasz Dix (13 listopada 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (11 stycznia 2013, 13:45:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 514

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij