Protokół Nr 31/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2012r.


 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Radni Rady Miejskiej:
    - Stanisław Rohde, Przewodniczący;
    - Kazimierz Jagodziński, Z – ca Przewodniczącego;
    - Antoni Dolny;
    - Kazimierz Drogowski;
    - Grzegorz Dudek;
    - Robert Grochowski;
    - Zdzisław Grzeca;
    - Kazimierz Horyd;
    - Anna Miczko;
2. Burmistrz - Waldemar Stupałkowski;
3. Sekretarz – Dariusz Wojtania.
 
 
    Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia w sprawie propozycji podziału Gminy na okręgi wyborcze;
3. Informacja w sprawie zastrzeżenia do miejscowego planu zagospodarowania       
    przestrzennego;
4. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.                     
         
 
Ad.2. Sekretarz Gminy przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.        
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie przedstawioną propozycję. Propozycję zaakceptowali również pozostali radni uczestniczący w posiedzeniu (za wyjątkiem radnego Dolnego, który nie wyraził swojej opinii, stwierdzając że propozycje te powinny być skonsultowane z przewodniczącymi jednostek pomocniczych Gminy).  
 
 
Ad.3. Burmistrz zapoznał radnych informacyjnie z pismem Pana ……………, zawierającym sprzeciw wobec projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim i we wsi Sikorz.
Poinformował, że mieszkaniec zwrócił się o wyłączenie jego nieruchomości z projektu planu ponieważ chciałby przeznaczyć nieruchomość na cele mieszkaniowe. Wobec faktu, że zamiarem jest kompleksowe przeznaczenie całości terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną, sprzeciw został odrzucony. Burmistrz poinformował także, że spotka się z Panem jeszcze przed Sesją Rady Miejskiej, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tej sprawie.               
     
 
Radni przyjęli informację do wiadomości.          
 
 
         Wobec braku wolnych wniosków Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
 
                                                                                   Przewodnicząca Komisji 
                                                                                     Wiesława Grochowska
 
 
protokołował:
Dariusz Wojtania

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (27 sierpnia 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 września 2012, 14:20:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 554