Protokół Nr 24/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w dniu 5 marca 2012r.

Protokół Nr 24/2012
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w dniu 5 marca 2012r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Sekretarz Gminy – Dariusz Wojtania
3. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Bogumiła Bławat
 
 Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołów z miesiąca lutego;
3. Propozycje wpisu do Księgi Zasłużonych dla Powiatu;
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
    podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. wyborów członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Skarpa;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. inicjatywy odbudowy pomnika Chrystusa Króla;
7. Wolne wnioski i zakończenie. 
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie dwa protokoły ze swoich posiedzeń w miesiącu lutym.
 
 
Ad.3. Komisja jednogłośnie, ponownie, zaproponowała do wpisu do Księgi Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego Pana Ryszarda Litwiniuka.  
 
 
Ad.4. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła Komisji sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  
 
Poinformowała, że na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Gmina ogłasza otwarte konkursy dotując ich realizację. W 2011r. ogłoszono 8 konkursów, zawarto 25 umów na realizację takich zadań, przy 32 wnioskach które wpłynęły jako oferty konkursowe. Konkursy obejmowały realizację zadań w następujących obszarach współpracy:
1) ochrona i promocja zdrowia
2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
3) kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury tradycji i dziedzictwa
4) kultura fizyczna
5) turystyka i rekreacja
6) bezrobocie i aktywizacja zawodowa
7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Nadmieniła, że na realizację wspólnych przedsięwzięć z organizacjami pozarządowymi w budżecie Gminy zaplanowano 671.874zł. w tym na otwarte konkursy ofert 172.525zł., na kulturę fizyczną 499.000zł. i ochronę przeciwpożarową 349zł.
Pani Bławat poinformowała również, ze organizacje pozarządowe na realizację zadań pozyskały środki zewnętrzne w wysokości 1.989.764,16zł. a także dokonały zbiórki żywności na kwotę około 30tys.zł. jak również dofinansowały zakup wózka inwalidzkiego ze środków pochodzących ze zbiórki plastikowych zakrętek.
Najbardziej aktywnymi organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadanie z udziałem dużych środków były Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” – zrealizowane 14 zadań i Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” – zrealizowane 9 zadań.
  
Komisja przyjęła informację w sprawie realizacji sprawozdania jednogłośnie do wiadomości.
 
 
Ad.5. Sekretarz Gminy przedstawił Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów członka Rady Sołeckiej Sołectwa Skarpa na kadencję 2011 – 2014r. – w związku ze śmiercią członka Rady Sołeckiej.
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.
 
Sekretarz Gminy poinformował także, że teoretyczna możliwość przeprowadzenia wyborów członka Rady Sołeckiej również w Sołectwie Zalesie, o ile dotychczasowy członek Rady wyrazi zgodę na kandydowanie na Sołtysa, w takim przypadku zaistnieje konieczność wywołania kolejnego projektu uchwały Rady Miejskiej. 
 
Ad.6. Sekretarz Gminy poinformował, że w związku z zaistniałymi wątpliwościami, zwrócił się do radcy prawnego Urzędu o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zaakceptowania inicjatywy odbudowy pomnika Chrystusa Króla. Wyjaśnił, że kwestią sporną jest brak umocowania prawnego komitetu inicjatywnego, który nie jest podmiotem władnym np. do założenia i dysponowania środkami, które pozyska od darczyńców. Poinformował także, że w sprawie możliwości odbudowy odbyło się spotkanie, na którym ustalono właśnie podjęcie uchwały, jako dokumentu otwierającego procedurę wdrożenia inicjatywy w życie, ustalono tam że Gmina na swój koszt sporządzi dokumentację techniczną i udostępni teren pod umiejscowienie pomnika. Radny Herder zwrócił uwagę, że inicjatywa odbudowy pomnika powinna zostać omówiona nie tylko na szczeblu gminnym, jego zdaniem do dyskusji na ten temat powinni się włączyć duchowni, także z terenu powiatu. Radny Dziarnowski stwierdził, że obecnie najważniejsze w sprawie inicjatywy jest sporządzenie dokumentacji niezbędnej do jej przeprowadzenia, w czasie późniejszym można powołać szerszy komitet honorowy. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że sprawa inicjatywy powinna zostać poruszona podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, do przedyskutowania jest przede wszystkim proponowany fakt sporządzenia dokumentacji technicznej w ramach środków budżetu Gminy.                      
Komisja postanowiła, że powróci do tematu inicjatywy odbudowy pomnika, po przygotowaniu odpowiedniego projektu uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie.      
 
 
Ad.7. W wolnych wnioskach:
- Komisja rozważała kandydatury do nagrody Świętego Wawrzyńca Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie. Komisja wstępnie (3 głosy „za” przy 2 „wstrzymujących się”) opowiedziała się za przyznaniem nagrody dla Stowarzyszenia „Duże Różowe Słońce”. Komisja powróci do rozważania kandydatur na swoich kolejnych posiedzeniach.
 
 
         Wobec braku dalszych wolnych wniosków Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
 
                                                                                   Przewodnicząca Komisji
                                                                                     Wiesława Grochowska     
 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (5 marca 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (28 maja 2012, 10:16:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 665