Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 3 marca 2011r.

Protokół Nr 6
z posiedzenia Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 3 marca 2011r.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście w osobach:
1.Stanisław Rodhe    -Przewodniczący Rady Miejskiej,
2.Izabela Fröhlke-Zalewska  -Dyrektor OPS.
3.Julita Zwiefka    - Inspektor Referatu GKiR UM

Porządek obrad:
1.Powitanie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Propozycje zmian w nazewnictwie Osiedli na terenie miasta (GKiR),
4.Informacje dot. zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim oraz zakres realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010r.,
5.Informacje dot. podsumowania obchodów 650-lecia nadania praw miejskich dla Sępólna Krajeńskiego,
6.Sprawy bieżące,
7.Wolne wnioski i zakończenie.

Ad.1 i 2.
Pani Przewodnicząca powitała zebranych, stwierdziła quorum, przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie odczytała protokół z ostatniego posiedzenia Komisji, który został przyjęty  bez uwag.

Ad.3.
W sprawie  propozycji zmian w nazewnictwie Osiedli na terenie miasta głos zabrała Pani Julita Zwiefka. Powiedziała, że obecnie trwają prace nad uregulowaniem granic miasta. Został złożony wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiotowej sprawie i o zatwierdzenie nowych granic. Pani Julita Zwiewka zaproponowała, żeby nie poruszać tematu propozycji zmian w nazewnictwie Osiedli na terenie miasta w dniu dzisiejszym, ze względu na  jeszcze nie uregulowane granice miasta. Jeżeli wniosek Gminy zostanie pozytywnie rozpatrzony, do miasta zostaną włączone nowe ulice, wówczas jest zasadne powrócić do tematu nazw osiedli.
Pan Janusz Nikel powiedział, że powyższa propozycja jest logiczna. W poprzedniej kadencji Rady Miejskiej chciano tę sprawę uregulować z okazji 650-lecia nadania praw miejskich dla Sępólna Kraj. Dzisiaj uważa, że należy się wstrzymać od podejmowania decyzji.
Pan Marian Herder dodał, że nie zostały te sprawy wcześniej uregulowane i jest za odłożeniem jej w chwili obecnej, do czasu zmiany granic miasta. Uważa, że zmiany muszą nastąpić , gdy dołączone zostaną nowe ulice.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że powinno się sprawę odłożyć ale jakie są obecnie propozycje Komisji?
Pani Wiesława Grochowska uważa, że należy odłożyć dzisiejszy temat, poczekać na odpowiedź z Ministerstwa i włączenie nowych ulic.
Pani Inspektor GKiR dodała, że do sprawy nazewnictwa osiedli będzie można powrócić dopiero po marcu 2012r., ponieważ jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i włączone zostaną nowe ulice do granic miasta, to obowiązywać to będzie dopiero od stycznia 2012r. Samorządy Osiedlowe muszą zaopiniować w/w propozycje, a zająć się tą sprawą powinny odpowiednie Komisje Rady Miejskiej
Pan Janusz Nikel zapytał jak to wszystko ma przebiegać, które ulice są proponowane do włączenia do granic miasta? Czy Piaseczno ma nazwy ulic?
Pani Julita Zwiefka odpowiedziała, że Piaseczno nie posługuje się nazwami ulic ale numeracją posesji. Natomiast już wiadomo jakie posesje zostaną włączone do granic miasta a nazwy ulic obowiązywać będą te, przy których obecnie posesje się znajdują (nazwiska właścicieli znane są członkom Komisji).
Pani Przewodnicząca za zgodą wszystkich członków Komisji zaproponowała wystosować odpowiedni wniosek do Pana Burmistrza.

Ad.4.
Następnie głos zabrała Pani Izabela Fröhlke-Zalewska -Dyrektor OPS, która bardzo szczegółowo omówiła zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim oraz zakres realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010r. (sprawozdanie stanowi - załącznik do protokółu).
Pani Dyrektor dodała, że powyższy temat członkom Komisji jest znany, gdyż na ostatniej sesji Rady Miejskiej został już omówiony. Chce jednak podkreślić, że pracownicy OSP w Sępólnie Krajeńskim pracują często poza godzinami pracy Ośrodka. Patrząc na ogół i na wielkość zadań OPS taka jest po prostu potrzeba i konieczność. Ośrodek utrzymuje Punkt Interwencji Kryzysowej, na prowadzenie którego ma 25 tys. na rok, z czego znaczna część przeznaczana jest na opłacenie Radcy Prawnego, który przyjmuje przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom „ 1 raz w tygodniu a koszt wynosi ok.160 zł./godz.
Pan Marian Herder zapytał, czy żeby pomóc mieszkańcom, OPS mógłby zbierać jakieś cegiełki?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie wolno im, nie są płatnikami podatku VAT.
Pan Marian Herder zauważył, że z powyższego wynika iż pensja Radcy pochłania ok., 60% dochodów Punktu Interwencji Kryzysowej.
Pani Dyrektor następnie omówiła realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010r.. W roku 2010r. na ten cel przeznaczono kwotę 238,389,84 zł. Zrealizowano wiele zadań i programów profilaktycznych, szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokółu.
Pani Izabela Fröhlke-Zalewska powiedziała, że chciałaby, planuje zakupić samochód na potrzeby Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogrom zadań jakie realizuje Ośrodek, w tym bardzo dużo pracy w terenie uzasadniałoby w/w zakup. Tak samo dotyczy to planów zakupu namiotu na potrzeby OPS – realizują wiele programów, często na  terenie nie tylko Gminy ale i Powiatu.
Pan Marian Herder zapytał kto byłby odpowiedzialny za samochód?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że gdyby otrzymała zgodę na zakup samochodu to ma już pewną koncepcję i osobę, która byłaby za to odpowiedzialna. Podkreśla, że nie byłoby dodatkowego zatrudnienia a „wykorzystanie” osoby, która obecnie pracuje w OPS.
Członkowie Komisji po wysłuchaniu powyższego zaproponowali wystąpić z wnioskiem do Pana Burmistrza o powyższej sprawie.

Ad.5.
Pani Hanna Sobiechowska powiedziała, że tematem sesji kwietniowej w 2011r. ma być m.in.  podsumowania obchodów 650-lecia nadania praw miejskich dla Sępólna Krajeńskiego. Zgodnie z Zarządzeniem Or.0151-27/09 Burmistrza z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego uroczystych obchodów 650 nadania prawa miejskich miejscowości Sępólno Krajeńskie oraz Zarządzeniem Burmistrza z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniające w/w Zarządzenie został powołany Komitet (19 osób) do podjęcia działań organizacyjnych dla właściwego przygotowania obchodów. W oparciu o informacje zawarte w kalendarium imprez, przygotowany specjalnie na ten cel i sprawozdanie  z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010r. Hanna Sobiechowska powiedziała, że przeprowadzono ok. 70 imprez okolicznościowych w Gminie łącznie z uroczystymi mszami i sesjami poświęconymi tym obchodom.
Sprawozdanie pisemne  z realizacji tych imprez zostanie przedłożone na następnym posiedzeniu Komisji po zebraniu informacji od podmiotów uczestniczących w tych obchodach.
Pani Przewodnicząca wyraziła na powyższe zgodę.

Ad.6 i 7.
1)Odłożyć omawianie propozycji zmian w nazewnictwie Osiedli na terenie miasta do chwili rozpatrzenia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku o ustalenie nowych granic miasta dla Sępólna Krajeńskiego wraz z włączeniem nowych ulic.
2)Komisja popiera projekt zakupu samochodu dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim i prosi o wsparcie Burmistrza w tym projekcie.
Członkowie Komisji uważają, że ogrom zadań, które obecnie realizuje OPS, w tym bardzo dużo pracy w terenie, często poza godzinami urzędowania Ośrodka uzasadniałoby w/w zakup. Ponadto samochód byłby wykorzystany również do pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a osobą odpowiedzialną za dbałość o w/w zakup byłaby osoba obecnie zatrudniona – nie ma konieczności zatrudnienia nowego pracownika w związku z zakupem.
3)Komisja popiera projekt zakupu namiotu dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, realizującego wiele programów, często na  terenie nie tylko Gminy ale i Powiatu i prosi o wsparcie Burmistrza w tym projekcie.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym i zamknęła spotkanie.


                                                                                    Przewodnicząca Komisji
                                                                                    Wiesława Grochowska

Protokołowała:
Hanna Sobiechowska

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Hanna Sobiechowska (3 marca 2011)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (12 sierpnia 2011, 10:50:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 843