Protokół Nr 21/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia 2012r.

Protokół Nr 21/2012
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w dniu 10 kwietnia 2012r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Dariusz Krakowiak;
2. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Jarosław Dera;
3. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Stanisław Stróżyński;
4. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Piotr Wenda;
5. Przedstawiciel Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – Bernard Orłowski.
 
 
 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Omówienie spraw związanych ze zbiórką i segregacją odpadów oraz omówienie stanu
    bieżącego wysypiska nieczystości a także omówienie zamierzeń w zakresie ekologii;
3. Przebieg konkursów – ekologicznego i estetyki zagrody;
4. Stanowisko Komisji w sprawie możliwości wprowadzenia OSN;
5. Analiza zebrań wiejskich sprawozdawczych;
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski;
7. Zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2 Dyrektor ZGK Pan Krakowiak poinformował, że w związku z nową ustawą „śmieciową” praktycznie dalsze działania związane z prowadzeniem spraw związanych z wywozem nieczystości stałych pozostają wielką niewiadomą, na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przepisów wykonawczych. Przykładem jest fakt przepisu wskazującego na wyłanianie firmy wywożącej nieczystości w drodze przetargu, w tym przypadku ZGK jako spółka gminna nie posiada pewności czy będzie mogła świadczyć dla gminy działalność w tym zakresie.
Obecnie uważa, że działalność jest prowadzona prawidłowo, ceny są konkurencyjne, prowadzona jest także ręczna segregacja, prowadzona na sortowni przez osoby zatrudnione we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Odzysk podczas segregacji wynosi około 50 - 60%, nie jest to na pewno działalność przynosząca zyski. Jeśli chodzi o gminne składowisko odpadów we Włościbórku, to posiada pozwolenie zintegrowane, zasady jego dalszego funkcjonowanie zależy od dalszych uregulowań prawnych.   
 
Komisja przyjęła informację do wiadomości, oczekując dalszych informacji po zakończeniu ostatecznej regulacji prawnej w zakresie gospodarowania nieczystościami stałymi. W związku z tym Pan Krakowiak podkreślił także, że niewiadomą jest określenie na dzień dzisiejszy zasad oraz cen wywozu nieczystości.             
 
 
Ad.3. Pan Orłowski poinformował, że konkursy ruszyły tylko dokumentacyjnie, w związku z warunkami pogodowymi. Odnośnie konkursu ekologicznego powiedział, że obejmie on w tym roku tylko 10 gmin w województwie, nie ma jeszcze wiążącej odpowiedzi, czy odbędzie się na terenie naszej gminy (propozycją było objęcie nim miejscowości Świdwie). Konkurs estetyki zagrody prowadzony będzie natomiast wzorem lat ubiegłych, objętych będzie nim 120 gospodarstw, ocenę gospodarstw będzie prowadziła odpowiednio wyłoniona Komisja.        
 
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
 
 
Ad.4. Komisja zapoznała się z pisemnymi protestami poszczególnych sołectw w sprawie możliwości objęcia terenu Gminy Sępólno Krajeńskie obszarem OSN (obszar szczególnie narażony na odpływ azotu z gospodarstw rolnych do wód wrażliwych na zanieczyszczenia).
Komisja zapoznała się także z negatywną opinią w tej sprawie Izby Rolniczej przedstawionej przez przybyłych na posiedzenie Pana Stróżyńskiego i Pana Wendę.
Komisja wobec powyższego, oraz z własnymi ustaleniami, podtrzymała swoją negatywną opinię w sprawie możliwości objęcia terenu Gminy obszarem OSN, takie stanowisko powinno zostać zawarte w odpowiedzi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.   
Komisja stwierdziła także zasadność skierowania poprzez Radę Miejską w w/w sprawie apelu do  odpowiednich Ministerstw.             
      
 
Ad.5. Komisja podsumowała tematykę zebrań wiejskich. Stwierdzono że, głównie omawiano konieczność poprawy nawierzchni dróg i konieczność udrażniania przepustów. Wyrażano także zaniepokojenie związane z nową ustawą śmieciową (ewentualność podwyżek cen za wywóz nieczystości stałych) oraz zaopiniowano negatywnie możliwość utworzenia straży miejskiej.       
 
 
Ad.6. W sprawach bieżących i wolnych wnioskach poruszono następujące tematy:
- Pan Dera poinformował, że zaistniała inicjatywa społeczna popierająca zaasfaltowanie drogi na odcinku Wałdowo – Toboła (w ramach dofinansowania z FOGR-u). Nadmienił, że w poprzedniej kadencji wypracowano propozycję obejmującą w dalszej kolejności (po zakończeniu budowy drogi w Wilkowie rozpoczęcie inwestycji budowy drogi na odcinku Skarpa – Zalesie. Komisja nie podjęła głosowania w tej sprawie, zasugerowano jednak że priorytetem są przede wszystkim budowy nawierzchni dróg będących kursami autobusów szkolnych. Radny Grzeca zasugerował ponadto, że drogi powinny być utwardzane asfaltem naprzemiennie w dwóch obszarach Gminy (strona wschodnia i zachodnia). Komisja powróci do sprawy na swoich kolejnych posiedzeniach.
- Komisja postanowiła, że na swoim kolejnym posiedzeniu podejmie dyskusję na temat rozdysponowania tłucznia na potrzeby poszczególnych sołectw.
- Pan Dera przedstawił Komisji negatywną opinię Rady Sołeckiej Kawli w sprawie możliwości wykupu drogi w Kawlach od Państwa ……….. Komisja przyjęła opinię do wiadomości. Pan Dera poinformował również, że Pan ………… zastrzegł sobie możliwość zaorania swojej części drogi na odcinku Wiśniewa – Wiśniewka, w przypadku nie wyrażenia zgody przez gminę na wykup drogi w Kawlach. Komisja podtrzymała swoje stanowisko w sprawach wykupu dróg – tj. negatywną opinię w sprawie wykupu drogi w Kawlach oraz pozytywną w sprawie wykupu drogi na odcinku Wiśniewa – Wiśniewka.                 
 
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                                 Antoni Dolny 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
        
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (10 kwietnia 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (28 maja 2012, 10:10:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711