Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia 2011r.

Protokół Nr 9/2011
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w dniu 11 sierpnia 2011r.

   W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Stanisław Rohde – Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Stanisław Stróżyński – Przedstawiciel Izby Rolniczej
3. Piotr Wenda – Przedstawiciel Izby Rolniczej
4. Stanisław Rakowski – Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
5. Bernard Orłowski – Przedstawiciel Związku Kółek i Organizacji Rolniczych
6. Jarosław Dera – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM  

    Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, Pan Antoni Dolny, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sytuacja w rolnictwie (zaawansowanie prac żniwnych).
4. Sprawy związane z organizacją dożynek.
5. Opinia w sprawie możliwości utworzenia straży miejskiej.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu czerwcu.
Na wstępie Pan Dolny poinformował, że wybiera się w dniu dzisiejszym na pogrzeb b. Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Wicemarszałka Sejmu Andrzeja Leppera, dlatego w dalszej części przekaże prowadzenie Komisji Panu Jagodzińskiemu. Chęć wyjazdu na pogrzeb zadeklarował również Pan Wenda. Pan Dolny zaproponował, co zaakceptowała Komisja, aby po omówieniu punktu trzeciego omówić w dalszej kolejności punkt 6.       

Ad.3. Komisja przeszła do omówienia spraw związanych z aktualną sytuacją żniwną w rolnictwie. Pan Dolny podkreślił, że sytuacja jest trudna, zarówno rolnicy jak i podmioty skupujące zboże mają problemy, cena spada, bo ziarno zbóż nie posiada odpowiedniej jakości. Prawdopodobnie zboże napływać będzie z zewnątrz, spodziewa się wzrostu cen np. pieczywa. Pan Grzeca zapytał, czy ODR monitoruje zboża, czy posiada wiedzę n/t stanu zbóż. Pan Rakowski powiedział, że nie sprawdzają jakości zboża np. co tydzień ale posiadają wiedzę, że co najmniej połowa zboża nie spełnia żadnych parametrów (paszówka), połowa posiada parametry dopuszczalne i dobre, pszenżyto praktycznie w 100% jest porośnięte, pszenica mniej więcej w połowie. Dodał, że obecnie punkty skupowe kupują właściwie tylko paszówkę, jakościowych zbóż natomiast niewiele. Pan Grzeca zapytał, czy informacje są przekazywane „wyżej”. Pan Rakowski powiedział, że Ministerstwo powinno chcieć „wziąć” te informacje i je odpowiednio wykorzystać. Dodał, że Ośrodek swoje informacje zamieszcza na stronach internetowych. Pan Jagodziński powiedział, że sytuacja w zbiorach jest tym gorsza, że zboża są zagrzybione. Pan Dolny podkreślił, że sytuacja w naszym rejonie jest najgorsza w materiale siewnym, nie wie jak jest w innych rejonach i czy wystarczy materiału siewnego. Pan Dolny zapytał na jakim etapie procentowym postępują prace żniwne na naszym terenie. Pan Rakowski odpowiedział, że w gospodarstwach wielkoobszarowych prace są zaawansowane w około 50% w pozostałych gospodarstwach w około 70 – 80%. Pan Stróżyński podkreślił, że sytuacja będzie ciężka, ceny materiału siewnego będą bardzo wysokie, będzie wysoki podatek, import również spowoduje wysokie ceny a sprzedaż słabej jakości zboża będzie trudna. Pan Grzeca zauważył, że istnieje możliwość, że rolnicy będą karmić trzodę zbożem, ilość trzody wzrośnie i może to spowodować spadek cen trzody w skupie. Pan Rakowski stwierdził, że raczej nie powinien nastąpić wzrost liczby trzody chlewnej, nie widzi chęci rolników do odbudowy stad. Pan Dolny, powracając do tematu żniw, poinformował że rolnicy wskazują że przeciętnie jest od 1t. do 2 ton mniej plonu, w zależności od klasy gleby i gatunku zboża.                                         

Ad.4. Pan Orłowski omówił sprawy związane z organizacją tegorocznych dożynek gminnych. Poinformował, że dożynki odbędą się w dniu 4 września w Lutówku na boisku sportowym.  Starostami dożynek będą Pani Maria Senske z Lutówka i Pan Janusz Michniacki z Sikorza. Podczas dożynek są planowane wystawy sprzętu rolniczego, stoiska sołectw i organizacji rolniczych, prezentacje płodów rolnych i zwierząt a także wystawy twórców ludowych. Pan Orłowski dodał, że ilość wystaw i stoisk jest w dużej mierze uzależniona od pogody.       
Nadmienił, że dożynki tradycyjnie rozpoczną się mszą święta, po czym nastąpi przejście na plac boiska sportowego, gdzie rozpoczną się uroczystości dożynkowe. Po uroczystościach odbędą się występy artystyczne, zakończone zabawą taneczną.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości i jednocześnie wytypowała do wyróżnień za wzorowe prowadzenia gospodarstwa rolnego:
- Pana Henryka Kantaka z Zalesia
- Pana Krystiana Wańke z Iłowa
- Pana Stanisława Stróżyńskiego z Zalesia
- Pana Sławomira Wierzchuckiego z Wałdowa
- Pana Krzysztofa Bryla z Radońska
- Pana Dionizego Artkowskiego z Radońska          

Ad.5. Pan Dolny powiedział, że jest przeciwny utworzeniu straży miejskiej, są to niepotrzebne koszty, wystarczy wzmocnić Policję. Pan Rohde poinformował, że posiada materiały dot. funkcjonowania straży miejskich w innych gminach. Nadmienił, że Policja pełni inne zadania, ponadto ma tylko dwa patrole na cały powiat. Straż natomiast zajęłaby się innymi sprawami – np. kontrola przyłączy do deszczówek i kanalizacji i zapewnienie porządku na drogach (przedstawił, że ustawione krótkotrwale radary na terenie naszej gminy wskazały, że prawie wszyscy przejeżdżający kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość) i posesjach, straż w swoim zakresie obowiązków ma co najmniej 14 punktów. Ponadto dochody straży pozwalałyby przeznaczanie o wiele większych niż obecnie kwot np. na budowę dróg, koszt utrzymania straży jest przeciętnie trzy razy niższy od wypracowanych przez nią dochodów. Straż ponadto zapewniłaby przestrzeganie prawa na terenie gminy, utworzenie dodatkowych miejsc pracy, ponadto środki z nakładanych mandatów zasilałyby budżet gminy. Pan Dolny powiedział, że społeczeństwo powinno się wypowiedzieć w sprawie utworzenia straży, bo jego opinia jest najważniejsza.            
Komisja, po dyskusji,  w głosowaniu zaopiniowała pozytywnie możliwość utworzenia straży miejskiej (2 głosy „za” przy 2 „wstrzymujących się” – nieobecny podczas głosowania Pan Dolny).       

Ad.6. W sprawach bieżących i wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pani Wańke zapytała, czy odbyło się spotkanie w sprawie biogazowi w Iłowie. Pan Dera odpowiedział, że nie posiada wiedzy, tą sprawa zajmuje się Referat IRG.   
- Pan Dolny przedstawił Komisji dotychczasowe rozdysponowanie tłucznia na poszczególne sołectwa. Niestety tłucznia jest mniej niż w ubiegłym roku, bo kwota na jego zakup pozostała ta sama a ceny tłucznia wzrosły. Poinformował, że Sołectwo Wałdowo i Sołectwo Komierowo chcą doprowadzić do przejezdności drogi szkolnej Komierowo – Wałdowo, przeznaczyły na to otrzymany tłuczeń ale kamienia nie wystarczyło, dlatego zwracają się o dodatkowy transport. Pan Dolny zaproponował, aby wygospodarować jeden lub dwa transporty tłucznia na tą drogę. Pan Jagodziński zaproponował, aby tłuczeń przeznaczyć z rezerwy. Pan Dolny poinformował, że również Sołectwo Sikorz potrzebuje transport tłucznia na pozarywaną drogę po przekopach wodnych. Pan Grzeca zaproponował przeznaczenie trzech lub czterech z czterech transportów rezerwy na drogę Wałdowo-Komierowo, zaznaczając że przewóz dzieci to jest priorytet. Pan Jagodziński zasugerował, aby pozostawić jeden transport w rezerwie w razie nieprzewidzianych warunków pogodowych. Pan Wenda powiedział, że po ulewach, na wybudowaniu jest również fatalny stan dróg, również przydałby się transport tłucznia, tam też jeździ bus szkolny. Pan Dera powiedział, że należy przyjąć pewne zasady remontu dróg, tj. na nowe drogi nie należy sypać tłucznia, bo zostanie wymyty. Raz w roku urząd zbiera i kruszy gruz, w tym roku we wrześniu, właśnie najpierw nieporuszonym a potem pokruszonym gruzem powinny być posypane drogi, żeby je ustabilizować. Użycie gruzu jest tym bardziej uzasadnione, że ceny tłucznia wciąż są wyższe. Po dyskusji, Komisja wstępnie ustaliła przeznaczyć dwa zestawy tłucznia na drogę Komierowo-Wałdowo, jeden na drogę w Sikorzu i jeden pozostawić w rezerwie. Pan Dolny zasygnalizował również konieczność przeznaczenia jednego zestawu na rowu przy drodze Komierówek-Niechorz, ale może rzeczywiście poczekamy tutaj na gruz do września. Pani Wańke poruszyła temat wyznaczenia placów na składowanie kamienia polnego w poszczególnych wsiach, można to poruszyć na zebraniach wiejskich. Pan Grzeca przypomniał o propozycji zwiększenia w przyszłorocznym budżecie kwoty na tłuczeń do 200tys.zł.
- Pani Wańke zasygnalizowała, że właściciele posesji w Lutowie nie koszą swoich posesji, wygląd posesji szpeci wieś. Pan Jagodziński wspomniał, że ważna tutaj jest definicja posesji, często np. wykaszanie nie leży w kompetencji właściciela lecz np. zarządcy drogi (dot. terenu na styku posesji i drogi). Przytoczył także nieporządek panujący na terenach gminy (Plac Przyjaźni), są tam zarośnięte krawężniki przy chodnikach, stoją poprzewracane stoiska po dożynkach, które można by zakonserwować drewnochronem. Pan Dera poinformował, że teren Placu będzie odnowiony, firma „Berger” zobowiązała się do ustawienia placu zabaw i przebudowy tzw. miasteczka rowerowego.         
- Pan Dolny przypomniał sprawę wynikłą na posiedzeniu Komisji w miesiącu marcu tj. że podobno Pan Rakowski się skarżył, że został wyproszony z posiedzenia Komisji. Pan Dolny zapytał Pana Rohdego, czy rzeczywiście tak było. Dodał, że Pan Rakowski w rozmowie z nim zapewnił że nie czuł się wyproszony z posiedzenia. Pan Rodhe potwierdził, że Pan Szpojda wychodząc z inną osobą z posiedzenia powiedział, że zostali wyproszeni z Komisji. Dodał, że Pana Rakowskiego nie znał, nie wiedział kim była osoba wychodząca z Panem Szpojdą. Pan Rakowski wyjaśnił, że równolegle z Komisją trwało szkolenie, na którym miał być współwykładowcą, wobec czego spieszył się i wyszedł po omówieniu punktu, na który był zaproszony i nie poczuł się wyproszony z posiedzenia.   
- Pan Dera poinformował, że zmienia się diametralnie ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie np. dotychczas mieszkańcy płacili za wywóz pojemnika na nieczystości Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Od nowego roku w tym zakresie będzie funkcjonowała parapodatek, będzie określona stawka, która będzie dochodem budżetu gminy. Właścicielem odpadów będzie gmina, która zadecyduje jaka firma i jakie usługi będzie wykonywać na rzecz gminy. Stawki wywozu będą określone od osoby. Dodał, że w związku ze zmianą ustawy Komisja powinna opracować nowy regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie.       


  Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Jagodziński zakończył posiedzenie.  

                                
                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                          Antoni Dolny


protokołował:
Tomasz Dix


metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (11 sierpnia 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (20 października 2011, 12:48:45)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819