Protokół Nr 28/2012 z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2012r.


Protokół Nr 28/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej
w dniu 18 czerwca 2012r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde;
2. Radna – Wiesława Grochowska;   
3. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
4. Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Bartosz Łangowski.   
 
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Drogowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie dwóch protokołów z posiedzeń w miesiącu maju;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zmian w budżecie Gminy na 2012r.;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
    Sportu i Rekreacji za 2011r.;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki
    Publicznej za 2011r.;
7. Wolne wnioski i zakończenie. 
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja jednogłośnie zatwierdziła protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącu maju (po naniesieniu poprawki w protokole z dnia 14 maja – dotyczy wypowiedzi Pana Herdera).   
 
Ad.3. Pani Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r. (projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pani Skarbnik podkreśliła, że proponowane zmiany są związane przede wszystkim z faktem pozyskania w miesiącu maju z Urzędu Marszałkowskiego refundacji środków za wykonane przez Gminę inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej  (kwota około 2mln.800tys.zł.).
 
Członkowie Komisji przystąpili do dyskusji.  
Pan Robert Grochowski zwrócił uwagę na jego zdaniem zbędne wydatki budżetowe. Zawnioskował o wyeliminowanie wydatków związanych z organizacją zawodów żeglarskich „Krajna Cup”. Odnosząc się do całego budżetu Gminy zaznaczył, że obecnie Rada tej kadencji nie ma możliwości prowadzenia inwestycji dla społeczeństwa, praktycznie są spłacane tylko zobowiązania zaciągnięte w poprzedniej kadencji. A jeśli są przewidywane jakieś inwestycje to wydają się one być niepotrzebne np. takie jak wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej (nie wiadomo nawet czy ta nieruchomość ze względu na stan techniczny będzie się nadawała do użytkowania – czy istnieje niezależna opinia, która pozwala na użytkowanie tego obiektu), nic się nie robi natomiast w sprawach najważniejszych tj. np. w sprawach budowy dróg i chodników. Zdanie Pana Grochowskiego poparł Pan Drogowski, nadmieniając, że kolejnym problemem do rozwiązania jest brak zabezpieczenia mieszkań socjalnych.
Pan Grochowski zapytał o kwestię sposobu wykorzystania środków związanych z poręczeniem gwarancji przez Gminę dla ZGK (dot. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Pani Buchwald wyjaśniła, że środki zagwarantowane na ten cel w budżecie stanowią w nomenklaturze księgowej niewykorzystane środki (w przypadku spłacania pożyczki przez ZGK) przechodzące na następny rok budżetowy tworząc wolne środki w roku następnym;                               
Pani Grochowska zapytała o rozliczenie inwestycji budowy ulicy Tartacznej. Pan Łangowski poinformował, że wszelkie rozliczenia w tej sprawie znajdują się w dokumentacji Zakładu Transportu i Usług, wie jedynie że dwóch prywatnych inwestorów nie dokonało wpłat zadeklarowanych kwot.
Pan Herder zapytał, czy Spółka „Spamed” opłaca czynsz za wykorzystywanie gminnych pomieszczeń przy ulicy Szkolnej. Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że w tym zakresie spółka nie posiada zaległości, istnieją jedynie kilkudniowe opóźnienia.   
Pan Grochowski zapytał, kto będzie administrował budynkiem po byłej szkole zawodowej przy ulicy Jeziornej. Powiedział, że były wcześniejsze zapewnienia Burmistrza, że obiekt przejmie Centrum Sportu i Rekreacji, tymczasem posiada informację że budynkiem będzie zarządzać Biblioteka Publiczna. Pani Skarbnik Gminy powiedziała, że Gmina przekaże obiekt w administrowanie jakiejś z jednostek organizacyjnych, tak aby móc dokonywać odliczeń w podatku VAT, do tej pory jednak nie została podjęta decyzja, kto będzie administratorem obiektu.
Pan Herder i Pan Drogowski zapytali o dokumentację na budowę drogi Wilkowo – Wałdówko, jeśli była ona opracowywane etapowo to było to ich zdaniem generowanie kosztów, zdaniem Pana Drogowskiego wręcz niegospodarność. Pan Łangowski wyjaśnił, że rzeczywiście uprzednio dokumentacja była opracowana na poszczególne odcinki, nie wie dlaczego uprzednio tak się stało, obecnie jest już opracowana dokumentacja techniczna na całość inwestycji.
Komisja zwróciła także uwagę na koszty utrzymania poszczególnych obiektów gminnych, podkreślając że z pewnością duże koszty utrzymania będzie generować hala widowiskowo – sportowa. Pani Skarbnik Gminy podkreśliła, że być może lepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie Centrum Sportu i Rekreacji w formie jednostki budżetowej a nie zakładu budżetowego, obecnie bowiem CSiR aby nie ponosić zbyt dużych kosztów funkcjonowania hali będzie musiał „fakturować” inne gminne jednostki za korzystanie z jej pomieszczeń.
Pan Drogowski nawiązał do dalszego funkcjonowania zamkniętych schodów stanowiących dojście do Centrum Kultury i Sztuki od strony ulicy Kościuszki. Pan Grochowski powiedział, że schody prawdopodobnie ulegną likwidacji. Pani Skarbnik Gminy, nawiązując do funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki, poinformowała że zaistniała możliwość pozyskania przez CKiS środków zewnętrznych z przeznaczeniem na modernizację Sali kinowej.      
Pani Skarbnik Gminy nawiązała do wniosku Biblioteki Publicznej o zwiększenie dotacji na funkcjonowanie tej instytucji w 2012r. Pani Skarbnik nadmieniła, że w propozycjach zmian wprowadzono odpowiednie zwiększenie środków w formie dotacji, o ich przeznaczeniu zadecyduje Dyrektor Biblioteki Publicznej.                                                           
 
Komisja w tym punkcie poruszyła także sprawę konieczności doprowadzenia do prawidłowego odwodnienia a także następnie utwardzenia ulicy Konopnickiej. Komisja w tym zakresie zwróciła się do Pani Skarbnik o docelowe wygospodarowanie w budżecie kwoty w wysokości 20tys.zł. na opracowanie projektu dokumentacji utwardzenia nawierzchni w/w ulicy, w pierwszej kolejności powinno się jednak wykonać prace związane z prawidłowym odwodnieniem (wypracowanie najkorzystniejszego rozwiązania w tej sprawie należy do kompetencji Urzędu Miejskiego – np. poprzez umiejscowienie dodatkowych studzienek, wymianę przekroju ułożonych rur  lub włączenie wszystkich mieszkańców ulicy do sieci kanalizacji deszczowej).                   
 
Komisja zaopiniowała niejednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały (4 głosy „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
 
Ad.4. Pani Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy (projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).            
Pani Skarbnik Gminy podkreśliła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z zaproponowanych zmian budżetowych oraz ze zmiany załącznika dot. spłat pożyczek i kredytów.    
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.
         
Ad.5. Pani Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Sportu i Rekreacji za 2011r. (projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.
 
Ad.6. Pani Skarbnik przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej za 2011r. (projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu).                 
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.   
 
Ad.7. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Pani Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji pismo Szkoły Podstawowej w Zbożu zawierające wniosek o dofinansowanie modernizacji boiska szkolnego.
Komisja stwierdziła zasadność w/w wniosku tym bardziej że Szkoła Podstawowa w Zbożu posiada najgorszy tego rodzaju obiekt przyszkolny w całej Gminie. Komisja zasugerowała ujęcie tego zadania w przyszłorocznym budżecie w ramach środków oświatowych, zakres zadania zostanie omówiony oddzielnie (np. kwestia możliwości wybudowania bieżni).    
- Pani Skarbnik Gminy zapoznała także Komisję z pismem Oddziału Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zawierającym wniosek o zabezpieczenie przez Gminę środków z przeznaczeniem na modernizację obiektu kajakarni w wysokości 14,5tys.zł.  Pani Skarbnik nadmieniła, że TKKF podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie inwestycji w kwocie 25tys.zł. z przeznaczeniem na w/w cel, niezbędnym jest jednak zabezpieczenie przez TKKF środków własnych, o co stowarzyszenie zwróciło się do Gminy. Pani Skarbnik zaznaczyła, że zasadą jest, aby Stowarzyszenia takie jak TKKF nie otrzymywały bezpośredniego wsparcia z budżetu Gminy lecz planowały możliwość pozyskiwania środków w ramach wniosków składanych do Gminy o przyznanie dotacji na realizację planowanych zadań w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych.  
                               
         Wobec braku dalszych wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.   
                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                     Kazimierz Drogowski     
 
protokołował:
Tomasz Dix 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (18 czerwca 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (24 września 2012, 15:19:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 654