Protokół Nr 12/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w dniu 22 sierpnia 2011r.


Protokół Nr 12/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej
w dniu 22 sierpnia 2011r.
 
     W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Rohde
2. Radna – Wiesława Grochowska
3. Burmistrz – Waldemar Stupałkowski   
4. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald
 
         Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, Pan Kazimierz Drogowski, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
1.     Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2.     Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.     Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r.
4.     Opinia w sprawie projektu uchwały dot. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5.     Wolne wnioski i zakończenie.  
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 8 sierpnia 2011r. 
 
Ad.3. Komisja przystąpiła do dalszych prac w zakresie wypracowania opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r.       
 
    Członkowie Komisji przystąpili do zadawania pytań.
Pan Jagodziński zapytał o niskie wykonanie podatku rolnego - 38%, dlaczego jest taki niski wskaźnik wykonania, czy jest to kwestia nieściągalności, czy też umorzeń. Zapytał również o różnice kwotowe w poszczególnych paragrafach dot. przeznaczenia środków na modernizację świetlic wiejskich.  Pani Buchwald wyjaśniła, że niskie wykonanie podatku wiąże się z faktem, że większość rolników dokonywała wpłat w miesiącu lipcu z opóźnieniem, obecnie wykonanie wynosi około 50%. Burmistrz poinformował, że niskie wykonanie podatku dot. raczej osób prawnych, w tym zakresie są większe kłopoty ze ściągalnością natomiast jeśli o osoby fizyczne problemy raczej nie występują. Pan Jagodziński zwrócił uwagę na dużą ilość upomnień i wysoką kwotę pozostającą do ściągnięcia. Pani Buchwald wyjaśniła, że należności na które są wystawione tytuły wykonawcze są sukcesywnie ściągane. Pan Jagodziński zasugerował, aby rozkładać na raty bądź umarzać tam, gdzie jest naprawdę zła sytuacja materialna. Pani Skarbnik powiedziała, że każdy może złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty, bądź o odroczenie terminu płatności, na złożone wnioski odroczono bądź rozłożono na raty kwotę 22,5tys.zł. Burmistrz dodał, że umorzenia z mocy decyzji było niewiele dot. to przede wszystkim podatku od nieruchomości  większą kwotą są natomiast umorzenia w podatkach wynikające z uchwały Rady Miejskiej. Odnośnie świetlic wiejskich Pani Buchwald wyjaśniła, że są to wydatki współfinansowane ze środków unijnych, wymogiem księgowym jest rozbicie kwot wkładu własnego i właśnie dofinansowania, dlatego też należy dodać sumy z poszczególnych paragrafów.  
- Pani Grochowska zapytała o wydatki inwestycyjne, jaki jest stopień wykonania.  Burmistrz poinformował, że doszły kolejne zadania w tym zakresie tj. gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 84tys.zł. (wobec zakładanego otrzymania 120tys.zł. z funduszu FOGR) na budowę drogi Wilkowo-Wałdówko, wobec czego zostanie wykonany krótszy niż zakładany odcinek, planowany do wykonania był odcinek 750m, niestety w związku ze zmniejszonym dofinansowaniem będzie on mniejszy. Środki zostały przyznane ale procedura potrwa, należy ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę, w najlepszym przypadku inwestycja może się zacząć w miesiącu październiku.
Drugim rozstrzygnięciem jest modernizacja świetlic wiejskich, będą robione świetlice Wilkowo, Włościbórz i Kawle, ale też i Piaseczno i kilka innych, inwestycji dokona firma z Kamienia Kraj. Są to dwa nowe zadania. Burmistrz nadmienił, że został także rozstrzygnięty przetarg na budowę bieżni przy „Orlikach”, termin wykonania jest do 30 września.
- Pan Herder zapytał o zasady budowy drogi Wilkowo-Wałdówko. Burmistrz wyjaśnił, że kilometr asfaltowej drogi  kosztuje około 600tys.zł. Pan Herder stwierdził, że z posiadanej wiedzy wie, że cena budowy zgodnie z technologią jest niższa. W związku z wątpliwościami dot. ceny członkowie Komisji zasugerowali, aby Pan Herder uczestniczył w pracach komisji przetargowej. Pan Herder wyraził zgodę na udział. Pan Herder nawiązał do sprawy przeznaczenia środków na budowę pomostu przy molo, jego zdaniem radni o takich inwestycjach powinni wiedzieć wcześniej, a nie dowiadywać się z prasy i być stawianymi przed faktami dokonanymi. Burmistrz wyjaśnił, że Sesje Rady są co miesiąc, nie jest w stanie  w międzyczasie dotrzeć z podjętymi decyzjami do radnych, nie mnie jednak takie decyzje są omawiane na Sesjach. Decyzja była dodatkowa, nie zawsze przewidziana projektem, nie zawsze projekt przewidzi roboty dodatkowe.   
- Burmistrz na pytanie Pani Grochowskiej poinformował, że ścieżka rowerowa nie jest jeszcze odebrana, będzie skończona w przyszłym roku, odcinek obecnie wykonany zawiera dwie uwagi, jest zaniżenie, przy strzelnicy bractwa kurkowego jest obniżenie terenu (przy opadach zalewa teren), a także przed zakrętem ośrodka PKP kostka się rozstrzelnia. Pan Grochowski zwrócił uwagę, że na ul. Radosnej rozmywa skarpę.
- Pan Drogowski zwrócił uwagę, że nie powinno się spieszyć z decyzjami, gdy inwestycje są z usterkami, ich przyjęcie powinno nastąpić po dokonaniu usunięcia usterek                   
 
Pan Drogowski poddał pod głosowanie zaopiniowanie informacji za I półrocze 2011r. w zakresie :
-  przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie;
-  kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy;
- przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem założycielskim.     
 
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie w/w informacje. Komisja przedstawi swoją opinię podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2011r.   
 
Ad.4. Pan Drogowski, nawiązując do Wieloletniej Prognozy Finansowej – chciałby zapytać Burmistrza, kwota ponad 3.600.000zł., jakie będzie zaangażowanie środków gminy na tzw. inkubator przedsiębiorczości. Burmistrz podkreślił, że niektóre informacje wypływają z urzędu, radni być może o tym nie wiedzieli ale decyzje musiały być niezwłoczne, żeby radni nie odbierali tego faktu jako dezinformację (przykład terminu otwarcie hali sportowo – widowiskowej). Poinformował, że budynek na Przemysłowej gmina odkupiła za kwotę na raty za 270tys.zł. na 10 lat z rata po 27 tys. rocznie – z myślą zagospodarowania, adaptacji na inkubator przedsiębiorczości. Wystąpiliśmy z wnioskiem do konkursu o dotację o wykonanie inkubatora, na całe województwo złożono tylko 8 wniosków, okazało się że było więcej pieniędzy do dyspozycji niż wniosków, oznacza to że jest 100% pewność, że gmina otrzyma środki, dlatego ujęliśmy zadanie w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej (70% dotacja + 30 % środki gminne). Pan Herder zapytał o obietnicę Pani ……….., że postara się o środki na remont budynku ze środków „norweskich”. Pan Burmistrz powiedział, że Pani ………… działa na własny rachunek, gmina nie ma możliwości żeby te deklaracje wyegzekwować. Pan Drogowski powiedział odnośnie inkubatora, aby gmina nie ponosiła dużych kosztów utrzymania budynku.  
- Pan Grochowski zapytał o inwestycje drogową na ul. Hallera – Sienkiewicza, chodzi przede wszystkim o wystające studzienki kanalizacji deszczowej. Burmistrz wyjaśnił, że przewidziane jest asfaltowanie ulicy przez Generalną Dyrekcje Dróg, regulacja studzienek sanitarnych i deszczowych będzie należała do gminy i ZGK, inwestycja nastąpi we wrześniu. Być może zostaną zrobione w tym roku także chodniki od „poczty” w kierunku ronda, wszystko zależy od uzgodnień.
   
Komisja ostatecznie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 
Ad.5. W wolnych wnioskach:
- Burmistrz poinformował, że wpłynęły dwa formalne wnioski na piśmie o zagospodarowanie budynku po byłej szkole zawodowej przy ul. Jeziornej (Krajeński Park Krajobrazowy i Lokalna Grupa Działania), także Krajeński Park Krajobrazowy zamierza zlokalizować wieżę widokową na „starej plaży”.    
- Pan Jagodziński odniósł się do drogi Trzciany – Wałdowo (droga powiatowa). Droga szkolna, jest ogromna wyrwa w drodze, poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby zwrócił się do Starostwa Powiatowego o jej naprawę. Wypowiedź poparł Pan Grochowski, warto się zwrócić do Powiatu o naprawę dróg w miejscach newralgicznych.                
- Pani Grochowska zwróciła się do Burmistrza o reakcję w sprawie możliwości prawidłowego odwodnienia ulicy Konopnickiej. Także powinna nastąpić konserwacja lampy na ul. Konopnickiej, zgłaszała sprawę już w sekretariacie urzędu.  
- Pani Miczko zwróciła uwagę, że jest brak przejścia przez ulicę (pasy) na Nowym Rynku
- Pan Herder zapytał o możliwość zapewnienia gruzu na utwardzenie na ul. Sawickiej. Burmistrz powiedział, że istnieje możliwość rozdysponowania pokruszonego gruzu, ale miejsce jego przeznaczenia powinny wskazać komisje rady tj. Komisja Gospodarki Komunalnej i Komisja Rolnictwa         
- Pan Herder wskazał konieczność zamontowania pierścienia na studzience na ul. Sawickiej (w okolicach „Kamyszka”)       
- Pan Grochowski, w związku ze zmianą organizacji ruchu na „prawoskrętny” zasygnalizował konieczność „wymalowania” znaku poziomego na nawierzchni.
- Pani Miczko poinformowała, że Pan Kluczyński nie zamierza obniżyć proponowanej ceny za możliwość parkowania samochodów ciężarowych na terenie spółki „Agroma”.         
 
 
 
          Po wyczerpaniu obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący Komisji
                                                                                  Kazimierz Drogowski 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
                       

Wytworzył: Tomasz Dix (22 sierpnia 2011)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (20 października 2011, 10:35:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 731

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij