Protokół Nr 26/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2012r.


Protokół Nr 26/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 5 grudnia 2012r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Rohde;
2. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald.
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
  2.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  3. Analiza wydatków rad sołeckich oraz zarządów osiedli za 2012r.;
  4. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2013r.;W
  5. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.                     
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu listopadzie;
 
Ad.3. Pani Skarbnik Gminy przedstawiła realizację wydatków rad sołeckich oraz zarządów osiedli miejskich na dzień 30 listopada 2012r. Na plan w wysokości odpowiednio 269.793zł. i 45.986, łącznie prawie 316tys.zł. Wykonanie dla funduszu sołeckiego wynosi 84% i 72,5% dla samorządów miejskich. Nadmieniła, że w zasadzie większość budżetów jest niemal wykonana, te samorządy które jeszcze nie wykonały swoich wydatków zaplanowały realizację niektórych inwestycji w miesiącu grudniu, urząd jest w stałym kontakcie z samorządami i na koniec roku ich budżety na pewno zostaną prawidłowo wykonane.
Pan Dudek zapytał, na jakiej zasadzie samorząd mieszkańców Nr 2 partycypuje w kosztach budowy chodników przy ul. Chojnickiej. Pani Skarbnik wyjaśniła, że samorząd Nr 2 przeznaczył kwotę 10tys.zł. na utrzymanie dróg, ogólną, dotyczącą także samorządu Nr 1   intencją było, aby środki przeznaczone przez samorząd na cele drogowe były w pewien sposób kontrolowane przez gminę. Jeśli chodzi o wykorzystanie wskazanych 10tys.zł. to zostały przeznaczone także na inne dodatkowe prace, np. na zejście obok dworca PKS. Pani Skarbnik zaznaczyła, że tego rodzaju prace są wykonywane wspólnie przez urząd i samorząd na podstawie porozumienia, zgodnie z wolą mieszkańców osiedla. Pan Dudek stwierdził, że bardziej zasadnym byłoby wykorzystanie środków samorządu na utwardzenie innych części miasta objętych jego działaniem, w tym przypadku pieniądze zostały na cel, który powinna zrealizować gmina, gdyby środki samorządu były wydatkowane oddzielnie udałoby się wykonać więcej prac.
W dalszej części Komisja, celem dokonania wyrywkowej analizy, zwróciła się do Pani Skarbnik o przedstawienie realizacji wydatków przez Sołectwo Dziechowo, Sołectwo Wałdówko i miejski samorząd mieszkańców Nr 1.       
Pani Skarbnik Gminy, na podstawie posiadanej dokumentacji księgowej, przedstawiła poniższe informacje:
1)      Samorząd mieszkańców Nr 1. Budżet samorządu wyniósł 22.993zł. W tym roku samorząd realizował zadania takie jak: integracja mieszkańców, remonty i konserwacje urządzeń na placach zabaw oraz zakup nowych, inne wydatki w ramach integracji i pomocy oraz poprawa jakości dróg. Budżet samorządu jest zrealizowany aktualnie w 92%, praktycznie większość zaplanowanych zadań została zrealizowana, Pani Skarbnik przedstawiła Komisji następnie wydatki na konkretne zadania.
Pan Dudek zapytał, dlaczego samorząd w swoich wydatkach przeznaczył środki na wykaszanie placu zabaw na osiedlu Nr 2. Pani Skarbnik nie znała odpowiedzi na to pytanie. Pan Porożyński zwrócił uwagę na konserwację placów zabaw, zakupione drewniane place powinny być co roku odpowiednio malowane i konserwowane, w przeciwnym wypadku dojdzie do gnicia elementów drewnianych. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że powinno się odstępować od placów drewnianych, nawet w przypadku konserwacji ich użyteczność nie będzie zbyt długa, niepotrzebnie odstępowano od poprzednich placów zbudowanych z innych materiałów, Pan Dudek dodał że prawdopodobnie place drewniane są wykonane z nieodpowiedniej jakości drewna co przyspiesza ich zużycie. Pani Skarbnik nadmieniła, że jeśli chodzi o budżet samorządów miejskich na nowy rok, to na Komisji Budżetu i Handlu zasugerowano, aby nie przeznaczać zbyt dużych kwot na takie zadania jak organizacja wycieczek, samorząd przede wszystkim bowiem powinien realizować rzeczy trwałe.                       
           
2)      Sołectwo Wałdówko. Budżet sołectwa wyniósł 8.346zł. Pani Skarbnik powiedziała, że budżety sołectw praktycznie wykorzystywane są na utrzymywanie świetlic wiejskich. W Wałdówku oprócz kosztów mediów także przy współudziale gminy wyremontowano świetlicę ( zlikwidowano piec kaflowy i założono centralne ogrzewanie). Przedstawiła następnie wydatki na konkretne zadania zrealizowane przez Sołectwo.             
 
3)      Sołectwo Dziechowo. Budżet sołectwa wyniósł 7.289zł. Wydatki zostały w większości zrealizowane, do wydatkowania pozostała kwota na utwardzenie dróg. Przedstawiła następnie wydatki na konkretne zadania realizowane przez sołectwo. Pan Dudek zapytał o zróżnicowanie kwot funduszu dla poszczególnych sołectw. Pani Skarbnik powiedziała, że kwota zależy od liczby mieszkańców sołectwa a także od dochodów gminy, samorządy miejskie są również traktowane na zasadach obliczania funduszu sołeckiego.               
 
Komisja, po dokonaniu analizy wykonania w/w budżetów oraz po wyjaśnieniach Pani Skarbnik nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji.     
 
Ad.4. Komisja wypracowała  i zatwierdziła jednogłośnie swój plan pracy na 2013r. Komisja ustaliła, że jej posiedzenia będą się odbywać zwyczajowo w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 8.00.    
  
Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Komisja postanowiła, że w miesiącu marcu, z udziałem Przewodniczącego Zarządu Osiedla  sprawy związane z prowadzeniem zadań inwestycyjnych przez samorząd mieszkańców Nr 2.                       
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
                                                                                         Przewodniczący Komisji            
                                                                                                Grzegorz Dudek 
 
protokołował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (5 grudnia 2012)
Opublikował: Edyta Łucyszyn (25 stycznia 2013, 08:39:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 764