Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim


Projekt
 
 
UCHWAŁA  Nr  XIX/       /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 kwietnia 2016 r.

  
w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim
 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  oraz art. 44 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się co następuje: 


            § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości  położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 1, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 527/1 o pow. 768 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00028675/5.
 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  
            § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


 
   Uzasadnienie do uchwały Nr  XIX/       /2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
                         Wymieniona w uchwale działka 527/1 o pow. 768 m² wydzielona została z działki 527, której właściciel wyraził zgodę na podział gruntu i przekazanie wydzielonej nieruchomości na rzecz Gminy z przeznaczeniem jej na pole namiotowe
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
E.M.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 kwietnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 kwietnia 2016, 13:12:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248