Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim


ProjektUCHWAŁA Nr XVIII/        /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 marca 2016r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) uchwala się co następuje:

    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 2, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00016402/4, w ewidencji geodezyjnej oznaczonej jako:
`    1) działka nr 28/12    o pow. 11000 m²;
      2) działka nr 28/13    o pow. 19971 m².

    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/      /2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2016 r.     Wymienione w uchwale działki, są kolejnymi które zostały wydzielone w związku ze zgłoszonymi wnioskami  o sprzedaż nieruchomości w strefie przemysłowej, przeznaczone są na działalność usługową i produkcyjną.  Wydzielono działkę 28/12 o pow. 1.1000 ha oraz działkę 28/13 o pow. 1.9971 ha.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.
metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2016, 15:04:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247