UCHWAŁA NR XVII/...../2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów.

UCHWAŁA NR XVII/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 z dnia 24 lutego 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 i poz. 1890) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r. poz. 1149 i z 2013 r. poz. 1820) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W ramach przyjętego „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”,za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie, mogą być przyznawane „Stypendia Gminy Sępólno Krajeńskie”.”;
2) w załączniku do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskali średnią ocen co najmniej 5,4 w szkole podstawowej lub 5,2 w gimnazjum i wzorową ocenę zachowania;”,
b) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) reperezentując szkołę, za ostatni rok nauki posiadają wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne – miejsca I, II i III w konkursach ogólnopolskich i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.


Uzasadnienie

Z wnioskiem o dokonanie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjnewystąpiła Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. CzłonkowieKomisji zaproponowali aby w regulaminie precyzyjnie określić wysokość średniej ocen w szkole podstawowej i gimnazjum, powyżej której uczeń może otrzymać stypendium.Ponadto zaproponowano aby stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne były przyznawane tylko wówczas, gdy uczeń reprezentuje szkołę.Uwzględniając orzecznictwo biur prawnych wojewodów przyjęto, że dla ustanowienia stypendium niezbędne jest wcześniejsze przyjęcie „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.Program taki został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej na sesji 27 stycznia 2016 r.Przedmiotowa uchwała jako akt prawa miejscowego wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Projekt niniejszej uchwały został przyjęty przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
M.T.

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (17 lutego 2016)
Opublikował: Administrator (17 lutego 2016, 09:35:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 992