UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1,art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515), w związku z art. 6 k ust. 1 pkt 1 , ust. 2 , 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1399 ze zm.#) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399 ze zm.1)) dla właścicieli nieruchomości.
  2. Metoda ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
      zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty.
  § 2. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
        komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
        mieszkańcy:
1) stawkę podstawową w wysokości 9,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane
w sposób selektywny;
2) stawkę wyższą w wysokości 18,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
  § 3. Traci moc uchwała nr IV/39/15 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 
         2015roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
         komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
         komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 295).
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –
        Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Jagodziński


Uzasadnienie

Rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
b) tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
c) obsługi administracyjnej tego systemu
d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
Rada gminy określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Jagodziński
metryczka


Wytworzył: Marcin Jarski (20 listopada 2015)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2015, 12:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355