Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek".


projekt
UCHWAŁA NR ……./……./2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego
„Mój Rynek".
 
Na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin targowiska stałego „Mój Rynek" w Sępólnie Krajeńskim, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/182/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska miejskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR ……./……./2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego
„Mój Rynek".
 
Prowadzenie targowiska należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 usi. 1 pkt. 11 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z20l3r. poz. 594 ze zm.) służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 4 w/w ustawy rada miejska uchwala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
W związku z budową nowego targowiska w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Młyńskiej zachodzi konieczność kompleksowego uregulowania funkcjonowania handlu na tym obiekcie poprzez stworzenie jednolitych przejrzystych zasad. Proponowany regulamin targowiska określa obowiązki podmiotów korzystających z tego targowiska.
Kwestie stawek opłaty targowej oraz jej poboru reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i został zaopiniowany pozytywnie. 
 
 
 
                                                                           Załącznik do Uchwały Nr ……./……/2015
                                                                           Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                                           z dnia 25 marca 2015 r.
 
Regulamin targowiska stałego "Mój Rynek" w Sępólnie Krajeńskim
 
 
§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek" zlokalizowanego w Sępólnie Krajeńskim na działkach o numerach 205, 539/19 obr. ewid. 4, leżących przy ul. Młyńskiej, zwanego dalej targowiskiem.
2. Właścicielem i administratorem targowiska stałego „Mój Rynek” jest Gmina Sępólno Krajeńskie.
3. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.
§ 2. Targowisko jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do godz. 17.00 a w soboty od 6.00 do 15.00.
§ 3. 1. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści: Targowisko stałe „Mój Rynek"w Sępólnie Krajeńskim z informacją, że budowa targowiska jest współfinansowana ze środków PROW i oznaczona zgodnie z wytycznymi z księgi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 - 2013.
2. Na tablicy zostaną również zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela i administratora targowiska z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.
§ 4. 1. Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone jest w odpływ wody deszczowej, ma zadaszone wszystkie stoiska, miejsca parkingowe, pawilon administracyjny i urządzenia sanitarnohigieniczne.
2. Targowisko podzielono na sekcje w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że produkty rolno-spożywcze będą zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska oraz zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży
§ 5. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.
§ 6. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:
1) napojów alkoholowych;
2) nafty, benzyny, spirytusu, smarów;
3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych;
4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych;
6) mięsa i wędlin oraz przetworów rybnych, sprzedawanych poza pawilonami handlowymi;
7) grzybów świeżych i suszonych nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;
8) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy;
9) zwierząt.
2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
§ 7. Na targowisku zabrania się:
1) zakłócania porządku publicznego i spokoju;
2) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
3) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających oraz prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
4) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;
6) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów;
7) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży;
8) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska;
9) jeżdżenia rowerami;
10) wjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczonym miejscem do parkowania, (nie dotyczy pojazdów celem rozładunku towarów przed rozpoczęciem sprzedaży oraz załadunku towarów po zakończeniu sprzedaży, a także pojazdów z których będzie dokonywana bezpośrednia sprzedaż towarów);
11) parkowania pojazdów i rowerów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.
§ 8.  1. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
1) przestrzegania regulaminu targowiska;
2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;
3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez administratora targowiska;
4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do pomieszczeń na terenie targowiska przystosowanych do tych celów;
5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez administratora targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej;
6) niezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej;
7) posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie obsługi targowiska upoważnionej do kontroli przez administratora;
8) ponoszenia opłat za korzystanie z urządzeń targowiska, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
9) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży;
10) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;
11) oznaczenia stoiska handlowego imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy prowadzącej sprzedaż oraz adresem zamieszkania lub adresem siedziby, a także numerem telefonu do kontaktu;
12) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów.
2. Wielkości sprzedawanych produktów powinny być wyrażone w następujących jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodnych.
§ 9. 1. Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza administrator targowiska.
2. Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko (stanowiska) znajdujące się na terenie targowiska.
§ 10. Administrator targowiska jest zobowiązany do:
1) utrzymania porządku i czystości na terenie targowiska, odśnieżania targowiska i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych targowiska;
2) przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych;
3) zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska oraz bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury targowiska;
4) pobierania przez wyznaczonego inkasenta od osób prowadzących handel na targowisku, dziennej opłaty targowej w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
5) utrzymania tablicy informacyjnej, o której mowa w § 3;
6) informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie targowiska;
7) bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem targowiska.
§ 11. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają:
1) upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
2) inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.
§ 12. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator targowiska.
§ 13. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (17 marca 2015)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (17 marca 2015, 09:38:46)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kabaciński (18 marca 2015, 10:24:30)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 476