w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych


Projekt

UCHWAŁA Nr V/     /2015
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  25  lutego 2015 r.

w sprawie diet  i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

          Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz.710) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym a także diet przysługujących  przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „maksymalnej wysokości diety” rozumie się przez to - wysokość diety, o której mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.
§ 3. 1. Ustala się następujące wysokości miesięcznych zryczałtowanych diet w procentowym stosunku do podstawy, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.– 73%;
2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.– 37%;
3) przewodniczący stałych komisji rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. -36%
4) pozostali radni Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.– 31%.  
2. Wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety radnego, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2,3 lub 4  niniejszej uchwały,  który wchodzi w skład:
1)  jednej stałej komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim obniża się o 25% w stosunku do wysokości  wskazanej odpowiednio w §3 ust. 1  pkt 2,3, lub 4;
2) dwóch stałych komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nie ulega zmianie w stosunku do  wysokości wskazanej odpowiednio w §3 ust. 1  pkt 2,3, lub 4;
3) trzech stałych komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim podwyższa się o 13% w stosunku do wysokości  wskazanej odpowiednio w §3 ust. 1  pkt 2,3, lub 4;
3. Wyznaczoną w oparciu o  §3  ust. 2 wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety radnego obniża się o 25% jej wysokości za każdą nieobecność w danym miesiącu na sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  i każdą nieobecność w danym miesiącu na  posiedzeniu stałej komisji  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zaplanowanej w rocznym planie posiedzeń komisji.
4. Przewodniczący danej komisji dokonuje podziału posiedzeń komisji na komisje zaplanowane oraz dodatkowe.
§4. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej otrzymują miesięczną dietę w wysokości określonej odpowiednio w załączniku do niniejszej uchwały- wypłacaną kwartalnie.
§ 5. Wysokość diet zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 6. 1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. – określa Wiceprzewodniczący tejże Rady.
3. W przypadku użycia przez radnego, za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj., pojazdu samochodowego stanowiącego jego własność w podróży służbowej – przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
§ 7. Należne diety lub zwrot kosztów podróży przekazuje się na wskazane przez radnego lub przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej konto bankowe lub wypłaca przekazem pocztowym nie później niż w ostatnim dniu danego miesiąca.
§ 8. Wydatki z tytułu należności objętych uchwałą realizowane są z budżetu Gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 10. Traci moc uchwała Nr X/57/11  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015r.


Uzasadnienie do uchwały
 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 lutego 2015 r.
Celem pojęcia niniejszej uchwały jest nowe uregulowanie i zapisanie w jednym akcie prawnym zasad, na jakich radnym oraz sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli będzie przysługiwała zryczałtowana dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji Statutowej i Pomocy Społecznej oraz Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (18 lutego 2015)
Opublikował: Administrator (18 lutego 2015, 08:59:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823