Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Sępólnie Krajeńskim


Projekt
 
UCHWAŁA NR IV/……/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Sępólnie Krajeńskim
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art.17 ust.1 pkt 12, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz.182, poz. 509 i poz. 1650 oraz z 2014r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1188) uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Sępólnie Krajeńskim w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr IV/……./2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 stycznia 2015r.
 
W związku z Zarządzeniem Nr Or.0050.1.99.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie oddania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do bezpłatnego używania lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. T. Kościuszki 5 w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na mieszkanie chronione, należało ustalić odpłatność za pobyt osób, które będą wymagały wsparcia oferowanego w ramach Mieszkania Chronionego.  Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.
Ustawodawca wskazał jako jedną z przesłanek do umieszczenia w Mieszkaniu Chronionym trudną sytuację życiową. Pod tym pojęciem kryje się każda sytuacja  utrudniająca normalne funkcjonowanie danej osoby, w tym wypełnianie podstawowych ról społecznych, a przyczyny jej zaistnienia z perspektywy przepisu art. 53 ustawy o pomocy społecznej są obojętne. Stąd też należy, mieć na względzie przyznanie czasowego pobytu również rodzinom, w szczególności ofiarom przemocy domowej.
Nadrzędnym celem pobytu osoby w Mieszkaniu Chronionym jest doprowadzenie do jej usamodzielnienia. W związku z tym taka osoba uczy się prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe, wykonywać w nim wszystkie prace, jak również ponosić koszty związane z korzystaniem z urządzeń i mediów w nim zainstalowanych, stąd istotne jest ustalenie kosztów jej pobytu.
Zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Handlu oraz Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr IV/…./2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 stycznia 2015 roku
 
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Sępólnie Krajeńskim
§1. Osoba lub rodzina, której przyznano prawo pobyt w Mieszkaniu Chronionym zobowiązana jest do ponoszenia częściowych kosztów jego utrzymania, proporcjonalnie do swoich dochodów zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
§2. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym zostaje ustalona w formie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z upoważnienia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
§3. Mieszkaniec Mieszkania Chronionego nie ponosi odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, jeżeli jego dochód jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
§4.  Mieszkaniec Mieszkania Chronionego, którego dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w §3 niniejszych zasad ponosi odpłatność w następujący sposób:
 


§5. Opłata miesięczna za pobyt w Mieszkaniu Chronionym wnoszona jest z góry, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca w sposób wskazany w decyzji.
§6. W przypadku, gdy pobyt w Mieszkaniu Chronionym nie trwał przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego, osoba zamieszkująca zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności proporcjonalnie do ilości dni jej pobytu w Mieszkaniu Chronionym.
§7. Nieuregulowana ustalona opłata za pobyt w Mieszkaniu Chronionym podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek mieszkańca Mieszkania Chronionego i wniosek pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, mieszkaniec może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym.
§9. Decyzję o zwolnieniu, częściowym zwolnieniu lub odmowie zwolnieni z odpłatności wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sępólnie Krajeńskim.
§10. Regulamin organizacyjny Mieszkania Chronionego wprowadza Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w drodze zarządzenia.
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (16 stycznia 2015)
Opublikował: Dawid Zabrocki (20 stycznia 2015, 14:28:13)

Ostatnia zmiana: Dawid Zabrocki (20 stycznia 2015, 14:37:28)
Zmieniono: poprawiono stylistykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 647