Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

Projekt

UCHWAŁA Nr XLVIII/…../14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 2014r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnić Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do zawarcia porozumienia z Powiatem Sępoleńskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji  [Lipka] – gr. woj. – Sępólno Krajeńskie, na odcinku Lutowo – Sępólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu” w zakresie realizacji II etapu na odcinku Lutowo - Wiśniewka o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+300, a km 8+900 jej przebiegu.

§ 2. Wkład własny Gminy Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o którym mowa w § 1 będzie wniesiony w 2015 roku w formie dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową w wysokości do 140 000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy złoty) i zostanie pokryty z dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XLVIII/…../14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 2014r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
 
W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne, oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Gmina Sępólno Krajeńskie zobowiązuje się do współfinansowania realizacji przedmiotowego zadania w zakresie określonym w uchwale.
Pomoc finansowa na dofinansowanie realizowanego w partnerstwie zadania w wysokości do 140 000,00zł zostanie zabezpieczona w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok i wniesiona w formie dotacji celowej.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Buchwald (19 sierpnia 2014)
Opublikował: Administrator (19 sierpnia 2014, 13:14:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547