Projekt uchwały - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Iłowie

Projekt

 


UCHWAŁA  Nr   XLVIII/       /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  28 sierpnia  2014  r.

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Iłowie

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.)  oraz art. 13  ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 § 1. Wyraża się zgodę na zbycie za odszkodowaniem na rzecz Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w Iłowie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 61/3 o pow. 71 m², 142/2 o pow. 38 m², 188/2 o pow. 12 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW  BY2T/00020564/8.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr  XLVIII/      /14
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia  2014 r.

   
          Działki 61/3, 142/2 i 188/2 położone w Iłowie, stanowiące własność Gminy Sepólno Krajeńskie przewidziane są do stałego zajęcia w związku z modernizacją koryta Kanału Jeleń. W celu realizacji powyższej inwestycji Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Oddział Rejonowy w Bydgoszczy wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie w/wym. nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Wartość nieruchomości została określona przez  Annę Wypij rzeczoznawcę majątkowego z Biura Wyceny Nieruchomości w Toruniu.
Projekt niniejszej uchwały uzyskał akceptację  Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 sierpnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 sierpnia 2014, 12:32:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 551