projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

Projekt


UCHWAŁA  Nr XXXVIII/     /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia   24   października 2013 r.


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.  zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć „Program współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/     /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24  października  2013 r.


       Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych współpracować
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy.
Program współpracy dotyczy różnorodnych form współpracy, a nie jedynie zlecania zadań. Zostały w nim określone roczne zamierzenia Gminy oraz priorytety działania. W dokumencie tym zostały wyznaczone także cele, jakie stawiają sobie organizacje pozarządowe i samorząd w realizowanych przez siebie zadaniach. Uwzględnia on również system oceny i monitorowania realizowanych usług zarówno przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy.
      Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym
z nieodłącznych elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.
Jej podstawowymi zadaniami są poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzania aktywności społecznej oraz czynnego uczestnictwa w życiu Gminy.
Projekt uchwały jest wynikiem trwających doświadczeń w tworzeniu
i realizacji programów współpracy w Gminie. Projekt programu na 2014 rok został, na bazie  obowiązującej  „Sępoleńskiej Karty Współpracy” - wieloletniego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego.  
      Program współpracy jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę stołecznego samorządu z III sektorem i co roku uchwalanym przez Radę
Miejską w Sępólnie Krajeńskim. Podjęcie programu jest nie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku, lecz także przejawem kształtowania prawdziwie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współdziałaniem z nimi w realizacji ustawowych zadań.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego w terminie od 19 września 2013 r. do 3 października 2013 r. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim: Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Budżetu i Handlu.
       W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

„Program współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie (105kB) word

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Bławat (10 października 2013)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (14 października 2013, 09:58:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1146