Orojekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego


projekt


Uchwała Nr XXXIV/…../13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 czerwca 2013r.


w sprawie  wyboru przedstawiciela Gminy Sępólno Krajeńskie do rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

  Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1. Wskazuje się Pana Waldemara Stupałkowskiego jako przedstawiciela Gminy Sępólno Krajeńskie do składu rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sępólna Krajeńskiego.  

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 


sprowadzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/….. /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 czerwca 2013 roku

 

  Krajeński Park Krajobrazowy utworzony został w 1998 r. na terenie gmin: Sępólno Krajeńskie, Więcbork,  Kamień Krajeński, Mrocza, Sośno i Kęsowo, powstał z inicjatywy lokalnej społeczności i ma na celu zachowanie unikalnego środowiska przyrodniczego oraz swoistych cech krajobrazu.
 Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.) członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje zarząd województwa spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.
J.J.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 czerwca 2013, 09:20:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1126