Projekt uchwały w sprawie pryjęcia programu opieku nad zwierzętami bezdomnymi

 

Projekt 
 
 
 
                                                UCHWAŁA Nr XXXI/   /13
                             RADY  MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 
                                                  z dnia 28 marca 2013 r.
 
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15   z dnia  8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm)  uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Sępólno Krajeńskie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  
 
Sprawdzono pod względem                                                 Uzgodniono:
      formalno-prawnym
 
 
 
  
 
                               Uzasadnienie do Uchwały  Nr XXXI/   /13
                                            Rady Miejskiej  w Sępólnie Krajeńskim
                                                              z dnia 28 marca 2013 r.

 
 
Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów nowelizacji Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, która weszła w życie w dniu 1.01.2012 r.
Nowelizacja rozszerzyła obowiązki ciążące na jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności, mieszczących się w obrębie zadań własnych i zobligowała radę gminy do corocznego przyjmowania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt i  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim.
          Uchwała uzyskała pozytywną  opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

J.Z.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2013, 08:51:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1044