projekt uchwały w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego


Projekt


UCHWAŁA  Nr  XXIV/        /12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30  sierpnia 2012 r.


w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1.  Wyraża się zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umów użytkowania wieczystego gruntu  z firmą DOMPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,  działki nr 609/20 Obr. 1 Sępólno Kraj. o pow. 1871 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 26838 oraz działki nr 609/21 Obr. 1 Sępólno Kraj.  o pow. 2306 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 27040.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 


Uzasadnienie do UCHWAŁY  Nr   XXIV/       /12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 sierpnia  2012 r.

 

 Umowy użytkowania wieczystego z firmą DOMPOL Sp. z o.o. w Toruniu zostały zawarte w 2008 r. na działkę nr 609/20  i  w 2009 r. na działkę nr 609/21. Na oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomościach miały zostać wybudowane przez użytkownika  dwa bloki mieszkalne. Użytkownik poczynił nakłady związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, pozwoleniem na budowę. Jednakże z uwagi na brak zainteresowania mieszkaniami własnościowymi na terenie miasta Sępólna Krajeńskiego, pismem z dnia 30 czerwca 2011 r.   wystąpił o odkupienie oddanych w użytkowanie wieczyste działek.
Wniosek odnośnie przejęcia nieruchomości został rozpatrzony pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 sierpnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 sierpnia 2012, 14:20:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1177