Projekt uchwały w sprawie odbudowy Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla w Sępólnie Kraj. 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie odbudowy Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla w Sępólnie Kraj.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
Rada Miejska w Sępólnie Kraj. popiera społeczną inicjatywę
odbudowy Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla, nawiązując w ten sposób do woli poprzedników, mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego, którzy na trwały znak wdzięczności
za zdobycie wolności ojczyzny, ukazując swoje przywiązanie do wiary oraz jako wyraz zjednoczenia wszystkich stanów i zawodów w pracy dla Polski,
zbudowali Pomnik Wdzięczności Chrystusa Króla i uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża zgodę na odbudowę Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla.
2. Pomnik, o którym mowa w ust. 1 zostanie wzniesiony na nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim, obręb nr 1, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 602/1 zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 19335.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Rada Miejska w Sępólnie Kraj. w odpowiedzi na apel mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego zrzeszonych wokół idei odbudowy Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla podejmuje stosowną uchwałę inicjującą odbudowę pomnika zbudowanego wysiłkiem mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego w 1938 r. a zniszczonego przez żołnierzy niemieckich w 1939 r. Odbudowa pomnika nawiązuje do idei jakie towarzyszyły wówczas mieszkańcom Powiatu Sępoleńskiego podczas budowy i odsłonięcia pomnika, dziękującym za zdobytą wolności ojczyzny, ukazując ich przywiązanie do wiary, dzisiaj ma stanowić trwały wzór patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (20 marca 2012)
Opublikował: Administrator (20 marca 2012, 09:31:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1359