Projekt uchwały wyrażający zgodę na zawarcie ugody przed Komisją Regulacyjną w Warszawie

 


UCHWAŁA  Nr     /       / 11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia    października 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Komisją Regulacyjną w Warszawie


 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie ugody przed Komisją Regulacyjną w Warszawie w sprawie z wniosku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej o zwrot nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Nowy Rynek 2, zabudowanej budynkiem przedszkola, działki nr 383, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg  Wieczystych  w  Sępólnie Krajeńskim  księga  wieczysta KW nr 18867.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr     / 11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia     października 2011 r.

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bydgoszczy złożyła do Komisji Regulacyjnej w Warszawie wniosek o zwrot nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Nowy Rynek 2, zabudowanej budynkiem przedszkola, działka nr 383, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim KW nr 18867. W trakcie postępowania prowadzonego przez Komisję pod sygnaturą W.KR-II-3621/IV/294/96 strony, z uwagi na przedstawione przez Parafię dokumenty, uznały za zasadne dążenie do polubownego załatwienia sporu. Celem umożliwienia ugodowego zakończenia postępowania, w ramach którego nieruchomość zostanie własnością Gminy Sępólno Krajeńskie, koniecznym jest wyrażenie przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim zgody na zawarcie przez organ wykonawczy Gminy Sępólno Krajeńskie, przed Komisją Regulacyjną w Warszawie ugody dot. powyższej nieruchomości.
Uchwała niniejsza jest uchwałą intencyjną.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 października 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 października 2011, 11:06:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1732