Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie”

projekt

UCHWAŁA Nr X/…./11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 czerwca 2011r.
 
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie”
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się „Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/159/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008r. w sprawie „Gminnego programu budowy  i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr X/….../11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2011r.
 
 
W związku z tym, iż część Gminy Sępólno Krajeńskie nie jest i nie będzie objęta systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej, proponuje się udzielania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.
Przedmiotowy program pozwoli na lepsze rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz poprawę środowiska naturalnego naszej Gminy.
Program uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego a także Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
J.J.

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Jagodzińska (24 czerwca 2011)
Opublikował: Administrator (26 czerwca 2011, 18:20:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1518