Projekt uchwały zmieniająca uchwałę określającą granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

Projekt

UCHWAŁA  Nr IX /       /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 maja 2011 r.
 
zmieniająca uchwały określające granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 277, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz.1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.1. W uchwale Nr VI/81/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wałdowie § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Do obwodu szkoły należą: Wałdowo, Wilkowo, Wałdówko, Komierowo.”
 
2. W uchwale Nr VI/77/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Wałdowie § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Do obwodu szkoły należą: Wałdowo, Włościbórz, Włościbórek, Wilkowo, Teklanowo, Skarpa, Trzciany, Zalesie, Wałdówko, Komierowo.”
 
3. W uchwale nr VI/82/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Do obwodu szkoły należą: Zalesie, Skarpa, Trzciany, Włościbórz, Włościbórek, Teklanowo.”
 
4. W uchwale Nr VI/75/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim (zmienionej uchwałą Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 1999 r. oraz uchwałą Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r.) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2)  wsie: Dziechowo, Piaseczno, Sikorz.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.


Uzasadnienie do uchwały nr IX /     /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 maja 2011 r.
 
Malejąca corocznie liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Zalesiu, uczęszczanie uczniów z położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie Komierowa i Wałdówka do szkół Gminy Sośno, konsolidacja i umocnienie istniejącej sieci szkolnej, stały się podstawowym impulsem do podjęcia przez radnych Rady Miejskiej oraz władze samorządowe Gminy Sępólno Krajeńskie działań związanych z zamiarem dokonania zmiany obwodów Zespołu Szkół w Wałdowie, Zespołu Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim oraz Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
 
Rozszerzenie obwodu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wałdowie o Komierowo oraz pozostałe posesje Wałdówka, niewymienione w uchwałach nr VI/81/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wałdowie oraz nr VI/77/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum w Wałdowie ma na celu m.in. umocnienie istniejącego Zespołu Szkół w Wałdowie oraz szerszą niż dotąd realizację zadań i obowiązków Gminy wobec jej mieszkańców.
 
W końcu lat osiemdziesiątych, w celu rozładowania ciasnoty panującej w ówczesnej szkole w Wałdowie, z powodu trudności w dotarciu do tej szkoły wynikających z pogarszającego się stanu drogi gruntowej z Komierowa do Wałdowa czy też z racji niewielkiej odległości Komierowa od Przepałkowa, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy będące organem prowadzącym dla wszystkich szkół podstawowych województwa, dokonało stosownych zmian obwodów szkół podstawowych w Wałdowie i Przepałkowie. Dokonane zmiany wskazywały dla większości uczniów zamieszkałych w Wałdówku (poza numerami posesji 2, 25 i 27) oraz wszystkich uczniów zamieszkałych w Komierowie (mimo położenia tych miejscowości na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie) jako szkołę obwodową - Szkołę Podstawową w Przepałkowie (gm. Sośno).
 
Reforma sytemu edukacji w Polsce tworząca od 1999 r. nowy ustrój szkolny – gimnazjum, znacznie skomplikowała istniejącą sytuację. Absolwenci Szkoły Podstawowej w Przepałkowie zaczęli uczęszczać do oddalonego o 10 – 11 km Sośna. To dwa, trzy razy dalej niż do Gimnazjum w Wałdowie.
 
Wybudowanie nowoczesnej sali gimnastycznej przy ZS w Wałdowie, istotna modernizacja oraz unowocześnienie tej szkoły i jej bazy dydaktycznej, budowa kompleksu „Orlik” w roku bieżącym, a także kilkuletnie starania władz samorządowych i dyrektora placówki sprawiły, że większość uczniów zamieszkałych w Wałdówku uczęszcza obecnie do Zespołu Szkół w Wałdowie.
 
Odmiennie przedstawia się kwestia uczniów zamieszkałych w Komierowie. Wszyscy uczniowie z tej miejscowości uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Przepałkowie, a następnie do Gimnazjum w Sośnie.
 
Zdaniem władz samorządowych zasadne jest w chwili obecnej włączenie całego Wałdówka i Komierowa do obwodu Zespołu Szkół w Wałdowie. Wynika to nie tylko z obowiązku określonego w ustawie o systemie oświaty wskazującego Gminę jako obowiązaną do zapewnienia edukacji na poziomie przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zamieszkałych na jej terenie, ale również z zamiaru podkreślenia przynależności terytorialnej tych miejscowości do Gminy Sępólno Krajeńskie. Funkcjonujące w Wałdówku i Komierowie świetlice wiejskie, dożywianie uczniów, świadczenia społeczne, rozwój infrastruktury tych miejscowości, istniejący od 10 lat Punkt Przedszkolny w Komierowie, to zadania realizowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie. Urynkowienie systemu finansowania edukacji, modyfikacja „wschodniej części sieci szkolnej” w Gminie Sępólno Krajeńskie w celu zmniejszenia poważnych kłopotów w utrzymaniu sąsiedniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu, czy też wyraźne wskazanie identyfikowania się Gminy z mieszkańcami każdej miejscowości leżącej na jej terytorium, są czynnikami, które istotnie wpływają na zasadność podjęcia takiej decyzji. Nie bez znaczenia jest też znaczne skrócenie drogi przyszłych gimnazjalistów do Gimnazjum w Wałdowie w stosunku do pokonywanej obecnie do dość odległego (8-10 km) Sośna.
 
Zmiany dotyczące włączenia Włościborza, Włościbórka i Teklanowa do obwodu Szkoły Podstawowej w Zalesiu mają swoje bezpośrednie uzasadnienie w konieczności dociążenia tej placówki. Jej likwidacja, uwzględniając odległości pomiędzy szkołami Gminy, skutkowałaby prawdopodobnie koniecznością umieszczenia uczniów z SP Zalesie w ZS Wałdowo, co spowodowałoby w krótkim czasie przeciążenie tej szkoły. Konieczność corocznego wspierania wyliczonej dla tej szkoły subwencji kwotą wynoszącą w roku bieżącym ok. 200 tys. zł może być odbierane jako przejaw niegospodarności finansowej samorządu. Nie bez znaczenia jest też utrudniona realizacja podstawy programowej w tej szkole, w której do poszczególnych klas uczęszcza kilkoro uczniów lub nie ma ich wcale.
 
Włączenie Komierowa i Wałdówka do ZS Wałdowo ma w zamyśle samorządu zrekompensować ubytek dzieci przechodzących z Włościborza, Włościbórka i Teklanowa do SP Zalesie.
Ponadto niniejsza uchwała zmienia obwód gimnazjalistów z Zalesia, Skarpy i Trzcian uczęszczających obecnie do Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, wskazując im jako szkołę obwodową Gimnazjum w Wałdowie. To działanie ma wielorakie znaczenie: dociąża ZS w Wałdowie, skraca drogę absolwentów SP Zalesie do gimnazjum, konsoliduje sieć szkolną, ułatwia organizację Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.
Propozycja zmian obwodów szkolnych została przedstawiona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 6 kwietnia 2011r. Propozycja została zaopiniowana pozytywnie większością głosów. Ustalono, że z propozycjami zmian zostaną zapoznani zainteresowani rodzice. Uchwała ta, jako akt prawa miejscowego, wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uchwała ta, jako akt prawa miejscowego, wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (19 maja 2011)
Opublikował: Administrator (19 maja 2011, 09:24:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3014