Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Projekt

UCHWAŁA Nr IX/    /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 maja 2011 r.
 
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 
            Na podstawie art. 14a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 277, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz.1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.1 Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
  1. Gminne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Nowy Rynek 1;
  2. Gminne Przedszkole Nr 2 „Bajka” w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Bajkowej 1; 
  3. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim; 
  4. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim; 
  5. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lutowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Lutowie; 
  6. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wałdowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wałdowie; 
  7. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wiśniewie; 
  8. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zalesiu; 
  9. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zbożu.
 
2. W oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, o których mowa w ust. 1 pkt od 3 do 9, wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, które są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/346/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr IX/    /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 maja 2011 r.
 
Obowiązek ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika z treści art. 14a ust.1 ustawy z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty. Przywołana ustawa nakłada obowiązek na dzieci w wieku sześciu lat, a od 1 września 2011r. także na dzieci pięcioletnie, do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
Zmiany demograficzne, wzrost zainteresowania rodziców edukacją przedszkolną oraz wspomniany obowiązek jednoczesnego odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcio i pięcioletnie, spowodowały znaczne obciążenie przedszkoli miejskich. Z danych zebranych ze szkół wynika, że w roku szkolnym 2011/12 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych spotkają się prawie dwa całe roczniki pięcio i sześciolatków. W celu umożliwienia przyjęcia do oddziałów wielogodzinnych przedszkoli wszystkich dzieci zainteresowanych rodziców, z jednoczesnym umożliwieniem realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom sześcio i pięcioletnim w oddziałach pięciogodzinnych, do sieci istniejących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Sępólno Krajeńskie niniejszą uchwałą dołącza się nowotworzony oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, gdzie od września mają być zlokalizowane trzy oddziały „zerowe”, użyto liczby mnogiej w odniesieniu do liczby oddziałów.
Uchwała, jako akt prawa miejscowego wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
M.T.
 
 

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (19 maja 2011)
Opublikował: Administrator (19 maja 2011, 09:21:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1819