Projekt uchwały w sprawie sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyborów ławników sądowych na kadencję 2012-2015.

Projekt 
 
UCHWAŁA Nr  IX/       /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 maja 2011 roku
 
w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyborów ławników sądowych na kadencję 2012-2015.
 
Na podstawie art. 163 §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  Nr 98, poz. 1070 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Zespół dla  przygotowania wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję 2012-2015 zwany dalej Zespołem,  w następującym składzie:
  1. Wiesława Grochowska – przewodnicząca;
  2. Henryk Dziarnowski – członek; 
  3. Marian Herder – członek; 
  4. Janusz Nikel – członek; 
  5. Danuta Wańke – członek; 
  6. Dariusz Wojtania – członek.                                                                 
§ 2. Zadaniem Zespołu jest:
  1. dokonanie analizy zgłoszonych kandydatur na ławników;
  2. ustalenie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Sępólnie Kraj. listy zgłoszonych kandydatów i opinii o zgłoszonych kandydatach.
§3. Obsługę techniczno – kancelaryjną Zespołu zapewnia Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.                                                                         
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  IX/       /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 maja 2011r.
 
Pismem z dnia 12 maja 2011r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy określił liczbę dwóch ławników potrzebną Sądowi Rejonowemu w Tucholi na kadencję lat 2012 – 2015.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) a w szczególności jej art. 160 § 2 i art. 163 § 2 – wybory ławników przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, m.in. przed przystąpieniem do wyborów rada gminy ma obowiązek powołać zespół, który przedstawia jej na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Niniejsza uchwała tworzy warunki dla realizacji obowiązków nałożonych na gminę w zakresie wyborów ławników z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie na nową kadencję lat 2012 – 2015.


D.W.                                                              
 
 

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (18 maja 2011)
Opublikował: Administrator (18 maja 2011, 22:23:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2201