Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr VIII/…./11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

               § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2010 rok.

               § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/…./11   
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2011 r.


        Burmistrz w ustawowym terminie przedłożył Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy     
1)    sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2010, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu  w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2)    informację o stanie mienia jednostki  
3)    sprawozdanie finansowe
        Wymienione wyżej opracowania zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej pod przewodnictwem Komisji Rewizyjnej.
    Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia i wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2010. U.L.

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (11 kwietnia 2011)
Opublikował: Milena Kujawa (20 kwietnia 2011, 12:40:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2542