Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy ulicy Prusa

Ptrojekt
 
 
                                                         UCHWAŁA   Nr  LI/        /10
                                         RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                          z dnia  30 września  2010r.
                    
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Prusa
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :
 
 
            § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek budowlanych  położonych w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Prusa, zapisanych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim, przeznaczonych pod:
 
1)  zabudowę jednorodzinną wolnostojącą
- działki nr 412/4 i 408/11  o pow.  1081 m²    KW nr  27693
- działki nr 412/5 i 408/12  o pow.  1356 m²    KW nr  27694
- działki nr 408/7               o pow.    831 m²    KW nr  27687
- działki nr 408/8               o pow.  1428 m²    KW nr  27688
- działki nr 408/9               o pow.  1191 m²    KW nr  27689

2)   zabudowę jednorodzinną bliźniaczą
 - działki nr 416/1                o pow.  1123 m²    KW nr  27685
 - działki nr 416/3                o pow.  1255 m²    KW nr  27686

3)   zabudowę usługową
- działki nr 426/13             o pow.     484 m²   KW nr  27682
 
 
               § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
 
              § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
 
 
 
 
 
 
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały  Nr  LI/        /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  30 września 2010 r.
 
           
 Nieruchomości stanowią własność Gminy Sępólno Krajeńskie, wydzielone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Nowy Rynek, Sienkiewicza, Targową i Chopina w Sępólnie Krajeńskim. Działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą znajdują się na tyłach posesji Sienkiewicza 38-44,  pod  zabudowę  bliźniaczą na wysokości posesji przy ulicy Sienkiewicza 50.  Od ulicy Targowej wydzielona została działka pod zabudowę usługową - usługi z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła. Działki zostaną przeznaczone do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 E.M.
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 września 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 września 2010, 08:43:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1316