Projekt UCHWAŁY Nr L/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały

UCHWAŁA Nr L/         /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 sierpnia 2010r.
w sprawie uchylenia uchwały:

- Nr XLVII/341/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1 i 248/2 położonych w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie,
- Nr XLVII/342/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie,
- Nr XLVII/340/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 169/2 i 167/3 położonych w Sępólnie Krajeńskim.

         Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41,  Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr  225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz.477 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Traci moc uchwała :
- Nr XLVII/341/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1 i 248/2 położonych w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie,
- Nr XLVII/342/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie,
- Nr XLVII/340/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 169/2 i 167/3 położonych w Sępólnie Krajeńskim.

        § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

     § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do uchwały nr  L/      /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2010r.

  Wojewoda Kujawsko-Pomorski w pismach przedłożonych do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego wyjaśnił, iż przedmiotowe uchwały nie są aktem prawa miejscowego a jedynie obligatoryjnym i niezbędnym elementem do wszczęcia procedury planistycznej. Z art. 14 ust 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, iż treść uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego ogranicza się jedynie do wszczęcia procedury planistycznej oraz określenia terytorialnych granic zamierzonych działań planistycznych.
 Uchwały, o których mowa powyżej zawierają ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu, w związku z czym jest to niezgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

AST

metryczka


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (10 sierpnia 2010)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (25 sierpnia 2010, 12:18:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1222